کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تزاحم منافع ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 21، شماره 78، آبان 1402، صفحه 93-107

محمدرضا جوفار؛ حمیدرضا محمدی


ارزیابی سیاست ایجاد بانک زمین در ایران با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 119-136

طاهر پریزادی؛ مصطفی هرائینی


تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


تحلیل هنجاری ویژگی های بارشی و منابع آبی ایران در متون جغرافیدانان ایران

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 38-50

فرخ ملک زاده؛ محمد حسین رامشت؛ سمیه السادات شاهزیدی


بررسی نقش وتأثیرات قانون آمایش سرزمین در جغرافیای انتخابات جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 68-82

نیره اخوان بیطرف؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ سیدمحمد رضا آیتی


طراحی الگوی انتخاباتی دربهبود عملکرد مدیریت دولت محلی

دوره 18، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 4-21

حسن کامران دستجردی


تحلیل اثر گاز گلخانه ای متان بر نوسانات بارش فصلی ایران

دوره 18، شماره 66، آذر 1399، صفحه 5-18

زهرا حجازی زاده؛ محمدرضا پودینه؛ میثم طولابی نژاد


سنجش سطح توسعه روستاهای ایران با استفاده از شاخص‌های طبیعی کیفیت زندگی (PQLI)

دوره 18، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 96-119

علی حاجی نژاد؛ شیما دادفر؛ مهرداد طولابی نژاد


توزیع فضایی سامانه های بندالی و همزمانی آن با ترسالی های فصل های سرد در ایران

دوره 17، شماره 62، آذر 1398، صفحه 20-40

میثم طولابی نژاد؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه


تبیین تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 5-24

رسول افضلی؛ حسن کامران؛ محمدحسین دشتی


تحلیل روند دمای بلند مدت ایستگاه های هم دیدی ایران (بازه زمانی 2010-1960)

دوره 16، شماره 58، آذر 1397، صفحه 49-63

مینا میریان؛ مصطفی کرمپور؛ محمد مرادی؛ هوشنگ قائمی؛ بهروز نصیری


حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد: منطقه آبیاری کرخه(خوزستان)

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 5-19

عباس سعیدی؛ کاوه معصومی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ جواد اطاعت


دورنمای فرین های گرم ایران مبتنی بر برونداد مدل میان مقیاس منطقه ایی (REGCM4)

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 67-81

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی؛ رضا ابراهیمی


آسایش حرارتی در ایران

دوره 13، شماره 46، آذر 1394، صفحه 21-39

زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی