کلیدواژه‌ها = جغرافیای سیاسی
اندیشه کارل اشمیت و مسئله هویت های واکنشی در جغرافیای سیاسی معاصر

دوره 18، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 22-39

مرتضی قورچی؛ محمد تقی قزلسفلی؛ سپیده السادات موسویان


بررسی روابط متقابل سیاست و فضای شهر با تأکید برگونه شناسی اقلیمی

دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 5-26

حسن کامران؛ نرجس سادات حسینی


مطالعه شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تاکید بر نظریه گاتمن و کاکس

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 192-207

حسن کامران؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


معمای بنیان گذاری جغرافیای سیاسی: راتزل یا تورگو؟

دوره 12، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 47-72

دره میرحیدر؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ فاطمه سادات میراحمدی