کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار روستایی
تحلیل عوامل و محرک های موثر بر شادابی خانوارهای روستایی شهرستان تربت‌حیدریه

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 63-79

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری