موضوعات = جغرافیای انسانی
ارزیابی پیامدهای نظام برنامه ریزی روستایی کشور در استان خراسان شمالی

دوره 20، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 21-35

مجید پورعیسی چافجیری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


جغرافیا، اقتصاد و توسعه: توصیه‌هایی برای برنامه هفتم توسعه کشور

دوره 20، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 57-78

سعیده علیزاده؛ فرشاد مومنی


بازآفرینی شهری با تأکید بر ذهنیت کارشناسان از آسیب‌های حاصل از بافت‌های فرسوده ( مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 20، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 129-145

حسن حکمت نیا؛ محمد رسولی؛ سید ولی الله میرحسینی؛ جواد جهانگیر زاده؛ احمد کریمی


سامانه هوشمند پیش بینی و جایابی مستمر پایگاه‌های اورژانس بر مبنانی اصول آمایش سرزمین

دوره 20، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 191-203

جعفر میعادفر؛ فاطمه کشوری؛ کارولین آبش زاده؛ حسن کامران؛ حسن نوری ساری؛ مهدی بهمن آبادی


بررسی وضعیت عوامل محلی مؤثر بر تحقق شهر خلاق میانه اندام (مطالعه موردی: شهر بناب)

دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 69-84

بابک نادری دیزج؛ علی پناهی؛ ایرج تیموری؛ رضا ولی زاده


تحلیل عوامل مؤثر بر سازمان یابی نابرابری‌های فضایی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 101-120

عطا غفاری گیلانده؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ هدا یوسفی


تاثیر مشارکت اجتماعی در فرآیند بازآفرینی بافت قدیم شهری (مورد مطالعه: منطقه 4 شهر ارومیه)

دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 145-163

روناک جمشیدی؛ میرسعید موسوی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ سیروس جمالی


تأثیر عناصر کالبدی معماری بومی بر پایداری مسکن شهری مطالعه موردی: شهرسنندج

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 19-36

کاوه احمدی؛ قربان محبوبی؛ بختیار عزت پناه


توزیع فضایی و پهنه‌بندی محرومیت در شهر اصفهان

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 37-62

رسول باقری؛ مهدی ابراهیمی بوزانی؛ رضا مختاری ملک آبادی


تحلیل عوامل و محرک های موثر بر شادابی خانوارهای روستایی شهرستان تربت‌حیدریه

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 63-79

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


نقد روش شناسانه مطالعات شهری با تأکید بر فلسفه رئالیسم انتقادی

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 81-97

ابوالفضل مشکینی؛ ابوالفضل زنگانه؛ الهام امیرحاجلو


ارزیابی سیاست ایجاد بانک زمین در ایران با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 119-136

طاهر پریزادی؛ مصطفی هرائینی


جایگاه صنایع دستی در توسعه گردشگری روستای متکازین (استان مازندران)

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 157-169

عاطفه شعبانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مسعود مهدوی‌حاجی‌لویی


جایگاه استفاده از خودرو شخصی در سطح ملی با تأکید بر جغرافیای فرهنگی

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 171-186

زهرا کریمی پور؛ ابوالفضل داوودی رکن آبادی؛ محمدرضا شریف زاده


ارائه الگوی نقش اجتماعات محلی در توسعه پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی منطقه 8 شهر تهران)

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 61-77

مریم رحمانی لشگری؛ علیرضا استعلاجی؛ آزیتا رجبی؛ مجید ولی شریعت پناهی


تحلیل تطبیقی حکمروایی خوب شهری- مطالعه موردی: مناطق 2 و 10 شهر تهران

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 79-94

شبناز خمجانی؛ رحیم سرور؛ طوبی امیرعضدی؛ آزاده اربابی سبزواری


تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ای

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 95-112

مرضیه امینی؛ محمد اجزاء شکوهی؛ براتعلی خاکپور؛ محمد رحیم رهنما