دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

تحلیلی بر کارآمدی و اثربخشی ابزارهای مالی -اقتصادی بهسازی و نوسازی شهری (مطالعه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

جواد کریمی؛ رحیم سرور


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

سامانه هوشمند پیش بینی و جایابی مستمر پایگاه‌های اورژانس بر مبنانی اصول آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

جعفر میعادفر؛ فاطمه کشوری؛ کارولین آبش زاده؛ حسن کامران؛ حسن نوری ساری؛ مهدی بهمن آبادی


مقاله مستخرج از پایان نامه

بررسی مرکزیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه خاورمیانه: مطالعه تطبیقی دوره های پهلوی و جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

امیر غلامی رضوانی؛ رسول افضلی


علمی - پژوهشی

بازآفرینی شهری با تاکید بر ذهنیت کارشناسان از آسیب‌های حاصل از بافت‌های فرسوده ( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401

محمد رسولی؛ حسن حکمت نیا؛ سید ولی الله میرحسینی؛ جواد جهانگیر زاده؛ احمد کریمی


تحلیل تاثیر مطالعات میان‌رشته‌ای بر پویایی علمی جغرافیا (با تمرکز بر مطالعات میان‌رشته‌ای کارآفرینی- جغرافیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

زهرا ترکاشوند؛ فضیله دادور


مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقایسه‌ میزان تأثیرپذیری جزایر حرارتی از وقوع امواج گرمایی در شهرهای کرمانشاه و ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

رقیه ملکی مرشت؛ بهروز سبحانی؛ مسعود مرادی


علمی - پژوهشی

طراحی مدل سنجش قدرت نرم کشورهای جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ مصطفی امیرفخریان