دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکتری

واکاوی مسائل و مشکلات ساختار فضایی منطقة شهری تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

احتشام حاجی‌پور حاجی علیلو؛ کریم حسین زاده دلیر


تبیین وضعیت معیارهای شهر شاد در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی شهر سلمانشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

آسیه نصیری؛ لیلا ابراهیمی؛ مهرداد رمضانی‌پور؛ کیا بزرگمهر


تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار منطقه‌ای مکران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

ابوالفضل شاه علی؛ رحیم سرور؛ علی توکلان


علمی - پژوهشی

بررسی قیمت و بازارمسکن درشهر آباده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

حمید رضا وارثی؛ مرضیه صداقت کیش


مقاله مستخرج از پایان نامه

نقش مدیریت شهری درتوسعه بافت های فرسوده با رویکرد توسعه پایدار از دیدگاه شهروندان ( بافت تاریخی بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

غلامرضا امینی نژاد؛ محمد غلامی؛ ابوذر عطایی فر


علمی - پژوهشی

پیکربندی نهادی برساخت فدرالیسم منطقه‌ای ذیل گفتمان مدیریت سیاسی ملوک الطوایفی در ایران عصر قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

احسان لشگری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تبیین جغرافیای سرمایه انسانی خلاق و با مهارت بالا به‌عنوان موتور محرکه‌ای توسعه منطقه‌ای استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

باقر فتوحی مهربانی؛ کرامت اله زیاری