دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

نقش بازآفرینی پایدار شهری در طراحی و بهینه‌سازی فضاهای شهری بر ای گروه‌های کم توان جسمی - حرکتی (مطالعه موردی: منطقه‌ی 12تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

علی شماعی؛ مینا حیدری تمرآبادی؛ مرجان حیدری تمرآبادی


مطالعه ژئودینامیک دایکهای گروهی(فوجی) پهنه های زمین ساختی ایران مرکزی و ارومیه - دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

محمدحسن بازوبندی


صورتبندی مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی مؤثر بر نقض موضع بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول( 1914- 1918)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

احسان لشگری


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

ارزیابی متغیرهای اثرگذار مدیریت سیاسی فضا در کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

سعید خاتم؛ زهرا احمدی پور


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار منطقه‌ای مکران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

ابوالفضل شاه علی؛ رحیم سرور؛ علی توکلان


علمی - پژوهشی

سنجش پیشران های کلیدی اثرگذار بر کیفیت زندگی در خام شهرها؛ موردمطالعه شهر مصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

علی حسینی؛ علی صابری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بحران آب در استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

مهرداد باقری؛ حسین مختاری هشی؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی