بررسی عوامل مؤثر در فرونشست زمین دشت اشتهارد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین, ایران.

چکیده

نشست و فرونشینی تدریجی و ناگهانی سطح زمین پدیده ای است که تحت تاثیر تحولات طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد. صدمات ناشی از این نوع ریزشها گاهی می تواند فاجعه بار باشد.درمقابل فرونشینی های تدریجی دارای روند کند بوده وعمدتا بر اثر استخراج مایعات (آب ونفت) درون زمین بوقوع می پیوندد. تداوم فرونشینی در درازمدت منجر به خسارتهای قابل توجه به ویژه از نظر اقتصادی خواهد گردید. ازجمله صدماتی که براثر فرونشینی تدریجی زمین بروز می کند صدماتی است که به ساختمانها وراه ها وپلها وخطوط لوله وخطوط انتقال نیرو وارد می آید. برداشت بیش اندازه از آبهای زیر زمینی منجر به بروز فرونشینی زمین می گردد. منطقه اشتهارد بدلیل همجواری با تهران و کرج و موقعیت ویژه از چشم اندازهای ویژه ی مورفولوژیکی برخودار است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 7 و نقشه های 1:25000 توپوگرافی و نقشه 1:100000 زمین شناسی و نرم افزارهای arcGISو ILWIS و مطالعات اسنادی ومیدانی و آمار میزان سطح آب زیرزمینی چاه های شهر اشتهارد در دوره زمانی 79 الی 83 وخاکشناسی و جنس سنگ و نوع سازند زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ونقشه های مورد نظر تهیه شده است که نتایج حاصل نشان می دهد وجود کوره های قنات و کاهش سطح آب زیرزمینی در اثراستفاده بی رویه و وجود سازندهای تبخیری در این منطقه از مؤثرترین عوامل فرونشست زمین در محدوده مورد مطالعه می باشد. مساله فرونشینی امروزه برای مهندسان و برنامه ریزان از اهمیت زیادی برخوردار است(گودرزی نژاد، شاپور، 1378 ص 310.،) ونتایج مطالعاتی حاکی از این امر می باشد که روند توسعه شهر اشتهارد، مشکلات و معضلات زیست محیطی را به بار آورده اند. با توجه به پویایی منطقه به لحاظ تکتونیکی ساختمانهای مسکونی آسیب دیده در معرض خطر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors in the subsidence of the Eshtehard plain

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ranjbar 1
  • Nasrin Jaafari 2
1 Islamic Azad University, Khomein Branch, Iran
2 Islamic Azad University, Khomein branch, Iran
چکیده [English]

The gradual and sudden subsidence of the earth's surface is a phenomenon that takes place under the influence of natural and artificial developments. Injuries caused by these types of falls can sometimes be catastrophic. In contrast, gradual subsidence has a slow process and mainly occurs due to the extraction of liquids (water and oil) in the ground. Continuation of subsidence in the long term will lead to significant damages, especially from an economic point of view. Among the damages that occur due to the gradual subsidence of the land are the damages that are caused to buildings, roads, bridges, pipelines and power transmission lines. Excessive extraction of groundwater leads to land subsidence. Due to its proximity to Tehran and Karaj and its special location, Eshtehard region has special morphological perspectives. In this research, using Landsat 7 satellite images and 1:25,000 topographic maps and 1:100,000 geological maps, arcGIS and ILWIS software, documentary and field studies, and statistics of the underground water level of Eshtehard city wells in the period from 79 to 83 Geology and rock type and type of geological formation of the studied area and the desired maps have been prepared, the results show that the existence of aqueduct furnaces and the reduction of the underground water level due to excessive use and the existence of evaporation formations in this area are among the most effective factors of land subsidence. It is within the scope of the study. The issue of subsidence is of great importance to engineers and planners today (Guderzinejad, Shapur, 1378 p. 310.), and the results of studies indicate that the development process of Eshtehard city has caused environmental problems and problems. Due to the tectonic dynamics of the region, damaged residential buildings are at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eshtehard
  • Subsidence
  • Morphology
  • Salt River
  • Evaporite Formation