دوره و شماره: دوره 18، شماره 64، خرداد 1399، صفحه 1-132 (بهار 1399، صفحۀ 132-1. ) 
اولویت بندی و شناسایی کانون های گرد و غبار در استان فارس

صفحه 64-78

امیررضا امیرعضدی؛ محمد جعفری؛ سلمان زارع؛ حسن خسروی