دوره و شماره: دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 1-214 (بهار1398، صفحۀ 214-1.) 
بهینه سازی جهت سازه های ساختمانی بر اساس تابش انرژی خورشید در همدان

صفحه 5-20

سیدمحمد حسینی؛ زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی؛ عبدالرضا کاشکی


مروری بر مدل های آمایش سرزمین با تأکید بر کارآیی مدل ژئومورفولوژیکی در ایران

صفحه 105-120

عزت اله قنواتی؛ علی احمدآبادی؛ موسی کمانرودی کجوری؛ زهرا رنجبرباروق


الگوی بهینه تاب آوری در بافت های مسئله دار شهری نمونه موردی: محله فرحزاد تهران

صفحه 121-136

نسا خزاعی؛ حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ ابوالفضل مشکینی؛ ناصر اقبالی


سنجش توسعۀ پایدار محله ای (مطالعۀ موردی : شهر خرم‌آباد )

صفحه 166-181

سمیه رحیمی یکتا؛ اصغر شکرگزار؛ مریم جعفری مهرآبادی