دوره و شماره: دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 1-245 (زمستان 1398، صفحۀ 245-1. ) 
تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عدم همگرایی شیعیان در جنوب غرب آسیا

صفحه 130-142

هادی علی پور؛ سید عباس احمدی؛ ریباز قربانی نژاد


بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه کارواندر

صفحه 161-178

الناز خزاعی فیض آباد؛ محمدرضا پودینه؛ محسن حمیدیان پور