دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 1-224 (زمستان 1397، صفحۀ 224-1.) 
جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی

صفحه 1-23

حسن کامران دستجردی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی