دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، آذر 1397 
تحلیل روند دمای بلند مدت ایستگاه های هم دیدی ایران (بازه زمانی 2010-1960)

صفحه 49-63

مینا میریان؛ مصطفی کرمپور؛ محمد مرادی؛ هوشنگ قائمی؛ بهروز نصیری


محدوده جغرافیایی تمدن اسلامی

صفحه 191-200

حسین رحمانی تیرکلایی؛ ناصر صادقیان