دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، اسفند 1396 
رشد شهری و عوامل محرک آن، مطالعه موردی: کلانشهر تهران

صفحه 21-36

آزاده کاویانی؛ رحمت اله فرهودی؛ آزیتا رجبی