دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، شهریور 1396 
تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی

صفحه 91-111

فرزانه افضلی نیا؛ حسین محمدی؛ منوچهر فرج زاده