دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، آذر 1395 
نقش خزش روستایی و تغییر کاربری اراضی / مطالعه موردی: روستاه ای پیرامون شهر همدان

صفحه 1-32

عباس سعیدی؛ مصطفی طالشی؛ موسی کاظمی مهدی؛ محمدمهدی ضیانوشین


پهنه بندی مخاطره فرسایش خاک در حوضه پیراشهری بانه

جمشید جداری عیوضی؛ خدیجه اسدیان؛ ممند سالاری؛ امید مرادی


علمی - پژوهشی

تحول قدرت و حاکمیت با نگاهی بر مباحث قدرت شهری

جمیله توکلی نیا؛ محمدکاظم شمس پویا


علل کاهش سطح آب دریاچه ارومیه

اکبر صوفی؛ پرویز کردوانی؛ رحیم سرور


قابلیت اراضی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در راستای فعالیت های گردشگری

کرامت اله زیاری؛ احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمدرضا عبدلی


جایگاه زادبوم پنداری در الگوی رای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در دوره یازدهم

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم احمدی؛ ندیمه سلیم نژاد؛ ابوالقاسم بنیادداشت


تغییرات بارش روزانه با استناد به تحلیل های آشوبی در شیراز

احمد مزیدی؛ عبدالعلی کمانه؛ غلامعلی مظفری؛ مهدی نارنگی فرد