دوره و شماره: دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 1-186 (تابستان 1401صفحۀ 186-1.) 

مقاله مستخرج از پایان نامه

توزیع فضایی و پهنه‌بندی محرومیت در شهر اصفهان

صفحه 37-62

رسول باقری؛ مهدی ابراهیمی بوزانی؛ رضا مختاری ملک آبادی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل عوامل و محرک های موثر بر شادابی خانوارهای روستایی شهرستان تربت‌حیدریه

صفحه 63-79

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


علمی - پژوهشی

نقد روش شناسانه مطالعات شهری با تأکید بر فلسفه رئالیسم انتقادی

صفحه 81-97

ابوالفضل مشکینی؛ ابوالفضل زنگانه؛ الهام امیرحاجلو


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تغییرات زمانی و مکانی شدت خشکسالی‌های فراگیر و کوتاه مدت منطقه غرب آسیا

صفحه 99-118

فرشاد صادقی؛ یوسف قویدل؛ منوچهر فرج زاده


مقاله مستخرج از رساله دکتری

جایگاه صنایع دستی در توسعه گردشگری روستای متکازین (استان مازندران)

صفحه 157-169

عاطفه شعبانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مسعود مهدوی‌حاجی‌لویی


جایگاه استفاده از خودرو شخصی در سطح ملی با تأکید بر جغرافیای فرهنگی

صفحه 171-186

زهرا کریمی پور؛ ابوالفضل داوودی رکن آبادی؛ محمدرضا شریف زاده