دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، اسفند 1389 
بررسی و تحلیل نقش خزر در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای

صفحه 1-27

حسن کامران؛ زهرا احمدی پور؛ علی ولیقلی زاده