دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، خرداد 1393 
عملکرد مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری

صفحه 29-46

سید مهدی موسوی؛ محمدتقی رهنمایی؛ قدیر فیروز نیا


معمای بنیان گذاری جغرافیای سیاسی: راتزل یا تورگو؟

صفحه 47-72

دره میرحیدر؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ فاطمه سادات میراحمدی


چالش های مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اسلامی

صفحه 73-92

نصرالله مولایی؛ آمار تیمور؛ احمد حاجی علیراده


بازسازی برف مرزهای یخچالی کواترنر در کوهستان بیدخوان (استان کرمان)

صفحه 93-108

منصور جعفربیگلو؛ مجتبی یمانی؛ احمد عباس نژاد؛ سیدمحمد زمانزاده