دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، اسفند 1393 
پایداری توسعه کلانشهر تبریز و تدوین الگوی توسعه آن

صفحه 37-55

نفیسه مرصوصی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اسماعیل نصیری؛ یوسف محمدزاده