دوره و شماره: دوره 21، شماره 77، شهریور 1402، صفحه 1-200 (تابستان 1402، صفحۀ 210-1. ) 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تأثیرات هیدروپلیتیک هورالعظیم بر آسیب‌های محیط زیستی ایران و عراق

صفحه 1-11

عباسعلی خدامی؛ محمود احمدی؛ ریباز قربانی نژاد


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بحران آب در استان اصفهان

صفحه 13-29

مهرداد باقری؛ حسین مختاری هشی؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

متغیرهای اثرگذار مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران

صفحه 55-69

سعید خاتم؛ زهرا احمدی پور


مولفه های تبیین کننده فقر در شهر اسفراین

صفحه 135-149

محمدحسین سرایی؛ منصوره یاراحمدی