راهنمای نویسندگان

 

 فرم تعارض منافع را دانلود نموده و تصویر را به همراه مقاله ارسال نمایید.

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و تصویر را به همراه مقاله ارسال نمایید.


 نویسندۀ مسئول مقاله حتماً عضو هیات علمی باشد و مقاله توسط ایشان به مجله ارسال گردد. فصلنامه جغرافیا در برابر مقاله های ارسال شده از سوی سایر افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف) موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود. 


راهنمای تدوین مقالات در فصلنامه جغرافیا

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه بفرمایید

 

1- مقالات می‌بایست به زبان فارسی همراه با چکیدة انگلیسی و واژه‌های کلیدی طبق راهنمای ذیل تهیه و برای بررسی به وب‌سایت نشریه ارسال شوند.

2- نوع مقالاتی که نشریه می‌پذیرد صرفاً علمی- پژوهشی (بنیادی یا کاربردی) است.

3- مقالۀ ارسالی می‌بایست در حوزة عنوان نشریۀ (جغرافیا) و محورهای معرّفی شده باشد. بدیهی است به مقالات خارج از این حوزه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- نویسندة مسئول پس از ثبت نام در سایت نشریه (https://mag.iga.ir) می‌بایست یک نسخه از مقاله را با نام نویسنده/نویسندگان و یک نسخۀ بدون نام نویسنده/نویسندگان صرفاً در قالب فایل word  از سایت نشریه ارسال نماید.

5- الزامی است که نویسنده/نویسندگان متعهد گردند مقالۀ ارسالی به این نشریه را تا زمان اعلام نتیجۀ نهایی توسط داوران به هیچ نشریۀ داخلی، خارجی و یا کنفرانس ملّی و بین‌المللی ارسال ننمایند.

6- با عنایت به محرمانه بودن داوری و ناشناخته بودن هویت نویسنده/نویسندگان و داوران محترم برای همدیگر، توجه داشته باشید در فایل pdf  و Word بدون نام، هیچ‌گونه اثری از نام نویسنده/نویسندگان در تمامی بخش‌های مقاله (اعم از شکل‌ها، جدول‌ها و حتیّ در قسمت مشخصات فایل) وجود نداشته باشد.

7- ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود: عنوان مقاله-چکیدة فارسی- مقدمه-روش پژوهش- بحث و یافته‌ها- نتیجه‌گیری- پیشنهادها، درصورت لزوم سپاس‌گزاری، منابع باشد.

8- عنوان: کوتاه، دقیق و بیان روشنی از موضوع مقاله باشد که با قلم B Titr 14 تایپ شود.

9- نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان می‌بایست با قلم B Mitra 11 Bold با دو خط فاصله از عنوان و به صورت زیر هم آورده شده و رتبۀ علمی یا مقطع تحصیلی و تخصص، نام دانشگاه، شهر، کشور، در زیر عنوان سمت چپ نوشته شود و نشانی پست الکترونیک نویسندة مسئول که ترجیحاً متعلّق به دانشگاه یا موسسۀ وی باشد، زیرنویس شود.

10- چکیده: صفحۀ نخست مقاله به چکیدة فارسی و واژه‌های کلیدی اختصاص یابد. چکیدة فارسی شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تاکید بر طرح مسأله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری حداکثر در 250 کلمه می‌باشد.

11- واژه‌های کلیدی فارسی: شامل 3 تا 5 واژه، می‌بایست به نحوی تعیین شوند که بتوان از آنها جهت تهیۀ فهرست موضوعی(Index) استفاده نمود.

12- مقدمه: از صفحۀ دوم شروع شود.

13- متن مقاله و فهرست منابع در صفحات یکرو و در هر صفحه 26 سطر و طول هر سطر cm 12 و فاصله سطرها Single تایپ شود.

14- مقالات از 20 صفحۀ تایپ شده (با رعایت بند13) تجاوز ننماید.

15- محتوای مقالات شامل: مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، بحث و یافته‌ها، نتیجه‌گیری می‌بایست با قلمB Mitra13 نازک تایپ شود.

16- عناوین اصلی مقاله با قلم  B Mitra 13 Bold و عناوین فرعی با قلم B Mitra 12 Bold تایپ شود.

17- محتوای بخش مقدمه می‌بایست با طرح مسأله و مرور پژوهش‌های قبلی، سؤال‌ها، فرضیه‌ها و هدف‌های تحقیق را توجیه کند و نوآوری در تحقیق را به طور واضح بیان نماید. ضمناً یادآوری می‌شود بخش مقدمه می‌بایست یکپارچه و بدون زیربخش باشد.

18- شکل‌ها به صورت کاملاً واضح با ذکر عنوان در زیر آنها: شکل شمارۀ 1-... و در صورت لزوم مأخذ در داخل پرانتز (مأخذ: شکوئی، 1387: 50) با قلم B Mitra 10 Bold پررنگ آورده شود.

19- جدول‌ها به صورت کاملاً واضح با فرمت Table Grid با ذکر عنوان در بالای آنها و  با قلم B Mitra 10 Bold پررنگ آورده شود.

20- روابط و فرمول‌های ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ تایپ شده و در سمت راست، شماره آنها به صورت صرفاً: رابطۀ (1) آورده شود. حسب کاربرد، لزوماً در متن نیز می‌بایست به شمارة رابطه اشاره شود.

21- نحوة ارجاع به منابع فارسی و انگلیسی اعم از کتاب و مقاله در داخل متن: (Taylor, 2006: 45)  یا  (کامران و همکاران، 1399: 34) تایپ شود.

22- در بخش فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی با قلم B Mitra 12 و سپس منابع انگلیسی با قلم
Times New Roman11 تایپ شود. به منظور یکدست شدن فهر ست منابع فارسی و انگلیسی تمامی مقالات، از الگوهای ذیل پیروی نمایید:

- مشکینی، ابوالفضل و حبیبی، کیومرث (1394). اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی.

- بیکر، ترز ال (1392). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.

- کامران، حسن؛ بدیعی، مرجان؛ زکی، یاشار؛ احمدی، عباس و حسینی، نرجس (1397). مطالعۀ شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تأکید بر نظریه گاتمن و کاکس، فصلنامه جغرافیا، دوره 16، شماره 56، صص. 211-186.

- مولودی، جمشید (1388). سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

- Jenks, M. & Jones, C. (2010). Dimensions of the Sustainable City, edition1, Publisher Springer Netherlands

- Ahmad, Sh. & AhmadWani, M. (2014 ).  Impact of Conflict on Tourist Flow and Spatial Distribution of Tourists in Kashmir Valley, World Applied Sciences Journal, Vol. 31, No. 6, pp.1160-1169.

- Azadi, S., Rahimi, H., Rezapour, M. & Amirifard, R. (2017). Estimation of earthquake magnitudes using coda wave duration in Zagros zone and southwest in central Iran, Journal of the Earth and Space Physics, Vol.43, No.1, pp.5-22. [Persian]. 

23- عنوان و چکیدة مبسوط انگلیسی می‌بایست در پایان مقاله در یک صفحه جداگانه تایپ شود.

24- دفتر نشریه در ویرایش مقالات آزاد است.

25- زبان رسمی نشریه فارسی است اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.

26- چنانچه نویسنده/نویسندگان مقاله از حمایت مادی و معنوی سازمان یا دانشگاه استفاده نموده اند، ملزم به درج این مطلب در پایان مقاله می باشند. 

27- بعد از فرایند پذیرش اولیه مقاله، مبلغ 10000000 ریال بابت انتشار مقاله به شماره حساب 0108109490008 نزد بانک ملی بنام فصلنامه انجمن جغرافیای ایران واریز نمایید و فیش واریزی را از طریق سامانه ارسال فرمایید. (عنوان مقاله و نویسندگان روی فیش نوشته شود).

28- بیانیه محرمانگی: نام‌ها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.