داوران شماره71

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

 

 

 

دکتر حسن کامران

استاد دانشگاه تهران

hkamran@ut.ac.ir

دکتر مجید گودرزی

استاد دانشگاه شهیدچمران

m.goodarzi@scu.ac.ir

دکتر عباس رجایی

استاد دانشگاه تهران

sarajaei@ut.ac.ir

دکتر ابوالقاسم گورابی

دانشیار دانشگاه تهران

goorabi@ut.ac.ir

دکتر محمود احمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

ma_ahmadi@sbu.ac.ir

دکتر بختیار فیضی زاده

دانشیار دانشگاه تبریز

bakhtiar.feizizadeh@gmail.com

دکتر حمیدرضا محمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

h_mohammadi@sbu.ac.ir

دکتر حسین منصوریان

دانشیار دانشگاه تهران

h.mansourian59@ut.ac.ir

دکتر احسان لشگری

دانشیار دانشگاه یزد

lashgari@yazd.ac.ir

دکتر مهرنوش قدیمی

استادیار دانشگاه تهران

ghadimi@ut.ac.ir

دکتر سید اسعد حسینی

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

hosseini.asad8@gmail.com

دکتر محمدرضا یوسفی روشن

استادیار دانشگاه فرهنگیان

mr.yousefiroshan@cfu.ac.ir

دکتر حسین کریم زاده

استادیار دانشگاه تبریز

karimzadeh10@gmail.com

دکتر مهدی چراغی

استادیار دانشگاه زنجان

mcheraghi@znu.ac.ir