داوران شماره 74

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

 

 

 

دکتر حسن افراخته

استاد دانشگاه خوارزمی

afrakhte@khu.ac.ir

        دکتر سعید ملکی

استاد دانشگاه شهیدچمران

maleki@scu.ac.ir

دکتر یدالله کریمی پور

استاد دانشگاه خوارزمی

k.karimipour@gmail.com

دکتر زهرا حجازی زاده

استاد دانشگاه خوارزمی

z.hedjazizade@gmail.com

دکتر بهادر زارعی

دانشیاردانشگاه تهران

b.zarei@ut.ac.ir

دکتر احسان لشگری

دانشیار دانشگاه یزد

lashgari@yazd.ac.ir

دکتر حمیدرضا محمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

h_mohammadi@sbu.ac.ir

دکتر سیدحسین میرموسوی

دانشیار دانشگاه زنجان

Hossein.mousavi047@gmail.com

دکتر هادی سلطانی فرد

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

hsoltanifard@gmaol.com

دکتر زینب کرکه آبادی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

z.karkehabadi@yahoo.com

دکتر افشین متقی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

lashgari@yazd.ac.ir

دکتر سعید نگهبان

استادیار دانشگاه شیراز

snegahban@shiraz.ac.ir

دکتر حسین مختاری هشی

استادیار دانشگاه اصفهان

hoseain@gmail.com

دکتر میثم میرزایی تبار

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

m.mirzaetabar@gmail.com

دکتر مصطفی قادری حاجت

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

m.ghaderihajat#modares.ac.ir

دکتر زهرا ترکاشوند

استادیار دانشگاه تهران

ztorkashvand@ut.ac.ir

دکتر عبدالمجید احمدی

استادیار دانشگاه بزرگمهر قائن

Majid.ahmadi@buqaen.ac.ir