داوران شماره 75

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

pablons

 

 

 

 

دکتر علی اکبر عنابستانی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

anabestani@um.ac.ir

 

      دکتر نصرالله مولایی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

nmolaeih@iaurasht.ac.ir

 

دکتر یدالله کریمی پور

استاد دانشگاه خوارزمی

k.karimipour@gmail.com

 

دکتر حمید برقی

استاد دانشگاه اصفهان

h.barghi@geo.ui.ac.ir

 

دکتر احسان لشگری

دانشیاردانشگاه یزد

lashgari@yazd.ac.ir

 

دکتر حمید برقی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

h.barghi@geo.ui.ac.ir

 

دکتر حمیدرضا محمدی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

h_mohammadi@sbu.ac.ir

 

دکتر سعید نگهبان

دانشیار دانشگاه شیراز

snegahban@shirazu.ac.ir

 

دکتر تیمور آمار

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

amar@iaurasht.ac.ir

 

دکتر سید هادی زرقانی

دانشیار دانشگاه فردوسی

h-zarghani@um.ac.ir

 

دکتر عبدالمجید احمدی

استادیار دانشگاه بزرگمهر

majid.ahmadi@buqaen.ac.ir

 

دکتر زهرا ترکاشوند

استادیار دانشگاه تهران

ztorkashvand@ut.ac.ir

 

دکتر طاهره صادقلو

استادیار دانشگاه فردوسی

tsadeghloo@um.ac.ir

 

دکتر محمود واثق

استادیار دانشگاه تهران

mahmoodvasegh@ut.ac.ir

 

دکتر حسین سادین

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

sadinhossien@gmail.com