معیارهای نویسنده

نویسنده مسئول باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

دارای ایمیل آکادمیک و شناسه orcid

 دانشجو باید قبل از ارسال مقاله از قوانین آموزش مطلع باشد. 

همه نویسندگان باید در فرم نامه به سردبیر امضا و مشارکت خود را تایید کنند.