داوران

پست الکترونیک

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

myamani@ut.ac.ir

استاد دانشگاه تهران

دکتر مجتبی یمانی

m.h.ramesht@geo.ui.ac.ir

استاد دانشگاه اصفهان

دکتر محمدحسین رامشت

msaraei@yazd.ac.ir

استاد دانشگاه یزد

دکتر محمدحسین سرایی

hmalek@umz.ac.ir

دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر غلامرضا ملکشاهی

mrezaei@azd.ac.ir

دانشیار دانشگاه یزد

دکتر محمدرضا رضایی

kianiakbar@uoz.ac.ir

دانشیار دانشگاه زابل

دکتر اکبر کیانی

f.sasanpour@gmail.com

دانشیار دانشگاه خوارزمی

دکتر فرزانه ساسانپور

isapiri@znu.ac.ir

استادیار دانشگاه زنجان

دکتر عیسی پیری

karamit@khu.ac.ir

استادیار دانشگاه خوارزمی

دکتر تاج الدین کرمی

alisadeghi@geo.ui.ac.ir

استادیار دانشگاه فرهنگیان

دکتر علی صادقی

a.hosseini@ut.ac.ir

استادیار دانشگاه تهران

دکتر علی حسینی

rezaee.m@yazd.ac.ir

استادیار دانشگاه یزد

دکتر مهرانگیز رضایی