جایگاه صنایع دستی در توسعه گردشگری روستای متکازین (استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای انسانی و آمایش سرزمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

زنجیره ارزش صنایع دستی، یک سیستم اقتصادی شامل مجموعه‌ای از فعالین و فعالیت‌های تجاری است که کسب وکار آن‌ها در امتداد یکدیگر، موجب تکامل و تجارت محصول، از تولید کنندگان ابتدایی به مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود و برای هر یک از فعالان شبکه، ارزش اقتصادی خلق می‌کند. از طرفی، صنعت گردشگری نیز به عنوان نزدیکترین صنعت به صنایع‌دستی است که می‌تواند در جهت ایجاد و گسترش بازار صنایع‌دستی، نقش حیاتی ایفا کند. زیرا که خرید سوغات از مهمترین و محبوبترین فعالیت‌های گردشگران محسوب می‌شود لذا، هدف این پژوهش ایجاد موقعیت‌ها و فرصت‌هایی برای مردم محلی و قادر ساختن آن‌ها به مشارکت در بخش گردشگری و کمک به تولید کنندگان محلی در فراهم آوردن کالاها و خدمات لازم و کاهش مقادیر واردات آن محصولات می‌باشد.این تحقیق کاربردی، ساختار زنجیره ارزش صنایع دستی را در روستای متکازین با روش اسنادی و میدانی در سال 1399 تحلیل نموده است. پردازش و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌‌افزارهای SPSS V.23 و Smart PLS V.3 صورت گرفت. این مطالعه مجموعاً در 4 بخش کلی؛ 1- تهیه پرسشنامه تعیین زنجیره ارزش صنایع دستی بر گردشگری روستایی. 2- تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان (اساتید، کارشناسان سازمان های مرتبط، صنعتگران). 3- تحلیل و آنالیز داده ها و 4- شناسایی موثرترین عوامل بر توسعه گردشگری روستایی؛ انجام شد.فرضیه تأثیر زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی با ضریب رگرسیون 0.749 تائید گردید. نتایج نشان می‌دهد دو فعال این زنجیره یعنی تولید کننده و تسهیلگر دولتی بالاترین تاثیر مستقیم و مثبت را در توسعه گردشگری روستایی داشته و دو فعالیت تامین مواد اولیه و تکمیل (بسته بندی) اثرات منفی و معکوس بر توسعه اقتصاد گردشگری داشته است. طبق نتایج، ضریب تاثیر دو سطح فعالین عمده فروش و خرده فروش مقدار اندک و کم ارزشی بوده که در واقعیت نیز حضور فیزیکی بازرگانان و فروشگاه‌های فیزیکی و مجازی، بازارچه‌های دائمی و محلی و شبکه‌های توزیع و پخش در منطقه کمرنگ می‌باشند و فروش این محصولات محدود به نمایشگاه‌های فصلی و سفارشات جزئی بوده است و لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک جهت توسعه بازار مشهود و ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of handicrafts in the tourism development of Metkazin village (Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Atefeh Shabani 1
  • Hamidreza Mohammadi 2
  • Masood Mahdavi Hajilui 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Human Geography and Land Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Professor and retired faculty of Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Handicrafts value chain is an economic system that includes a set of actors and commercial activities whose business along each other leads to the evolution and trade of the product, from the primary producers to the final consumers, and for each of the actors in the network, economic value. creates On the other hand, the tourism industry is also the closest industry to handicrafts, which can play a vital role in creating and expanding the handicrafts market. Because buying souvenirs is one of the most important and popular activities of tourists, and about 33% of the total travel time is spent on shopping, and on the other hand, souvenirs in the form of handicrafts are very popular among tourists, especially tourists with high income levels. Therefore, the purpose of this research is to create situations and opportunities for local people and enable them to participate in the tourism sector and help local producers in providing the necessary goods and services and reducing the import of those products.
 
Methodology
This applied research has analyzed the value chain structure of handicrafts in Metkazin village with documentary and field methods in 2019. Data processing and analysis were done using SPSS V.23 and Smart PLS V.3 software.
 
Results and Discussion
This study is divided into 4 general sections; 1- Preparing a questionnaire to determine the value chain of handicrafts on rural tourism. 2- Completing the questionnaire by experts (professors, experts from related organizations, craftsmen). 3- Data analysis and 4- Identification of the most effective factors on the development of rural tourism; Done.Findings: The hypothesis of the effect of handicrafts value chain on the development of rural tourism was confirmed with a regression coefficient of 0.749. The results show that the two actors of this chain, namely the producer and the government facilitator, had the highest direct and positive impact on the development of rural tourism, and the two activities of supplying raw materials and finishing (packaging) had negative and inverse effects on the development of the tourism economy.
 
 
Conclusion
According to the results, the influence coefficient of the two levels of wholesalers and retailers is small and insignificant, and in reality, the physical presence of merchants and physical and virtual stores, permanent and local markets, and distribution networks in the region are weak and the sale of these Products have been limited to seasonal exhibitions and partial orders, and the need to use new technologies and e-commerce for market development is obvious and necessary.
 
Keywords: value chain; handicrafts ; tourism; tourist; rural areas; Mazandaran

کلیدواژه‌ها [English]

  • value chain
  • handicrafts
  • tourism
  • tourist
  • rural areas
  • Mazandaran