دوره و شماره: دوره 19، شماره 71، اسفند 1400 (زمستان1400صفحۀ 190-1. ) 
دوگانگی فضایی زیست پذیری در منطقه 7 کلانشهر تهران

صفحه 43-61

معصومه جلیلی؛ فرزانه ساسانپور؛ علی شماعی؛ حبیب اله فصیحی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان1400صفحۀ 190-1.
پاییز1400، صفحۀ 173-1.
تابستان 1400، صفحۀ 150-1.
بهار1400، صفحۀ 263-1.