دوره و شماره: دوره 19، شماره 69، تابستان 1400 

علمی - پژوهشی

2. تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع


4. تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


علمی - پژوهشی

6. تحول کاربری اراضی در نواحی روستایی پیرامون شهر کاشان

صفحه 71-82

محمدعلی صادقی؛ فرهاد عزیزپور


7. تنگناها و چالش‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی

صفحه 83-98

علی صادقی؛ سید عباس احمدی؛ روح اله حسین‌خانی


مقاله مستخرج از پایان نامه

10. اثرات گسترش فیزیکی بر تاب‌آوری زیست‌محیطی شهر بابل

صفحه 131-150

هاجر یدالله نیا،؛ سید عباس رجایی؛ احمد پور احمد؛ محمد امین خراسانی