دوره و شماره: دوره 19، شماره 69، تابستان 1400 
1. تحلیل اثرات گسترش فیزیکی بر تاب‌آوری زیست‌محیطی شهر بابل

صفحه 1-22

سیدعباس رجایی؛ احمد پوراحمد؛ محمدامین خراسانی؛ هاجر یداالله نیا