بررسی رابطه بین رفتار محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان مطالعه موردی شهرسیرجان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران.

2 استادیار مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان ، ایران.

3 استادیار مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران.

چکیده

افزایش مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی در جهان از یک‌سو درک پیامدهای بلندمدت موضوعات زیست‌محیطی در زندگی انسان‌ها از سوی دیگر باعث شده است طی نیم‌قرن گذشته اهمیت بحث درباره محیط‌زیست و مسائل زیست‌محیطی افزایش یابد. در این میان مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان می‌تواند تا حدودی مسائل و مشکلات محیط‌زیستی کاسته شود. در این راستا، پژوهش حاضر نیز در تلاش است تا رابطه بین رفتار محیط‌زیستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان بررسی نماید. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و متدولوژی پژوهش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری شهروندان شهر سیرجان که با فرمول کوکران 383 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رفتار محیط‌زیستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان رابطه مستقیم با میزان 675/0 و با شدت نسبتاً قوی رابطه وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از pls بیانگر این است که در میان ضرایب به‌دست‌آمده تأثیر حفاظت محیط‌زیست بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی با کسب امتیاز 773/0 و مشارکت و همکاری با کسب ضریب 502/0 بیشترین امتیاز را دارد. در مراتب بعدی تأثیر شاخص مدیریت پسماند با ضریب 288/0 و درنهایت شاخص دانش زیست‌محیطی نیز با کسب امتیاز 243/0 ازنظر تأثیرگذاری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی قرار دارند. لازم به ذکر است همه روابط و ضرایب مسیرها چه به‌صورت درون‌زا و چه برون‌زا تأثیرات مثبت و جهت‌داری دارند و شدت روابط بسیار بالا و معنادار ارزیابی‌شده‌اند.
رفتار محیط‌زیستی به‌عنوان یکی از ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیاز به تغییر در رفتار، نگرش و ارزش‌ها و انگیزه‌های اخلاق درونی محیط‌زیستی دارد که این امر از طریق آموزش و نهادینه‌سازی و روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی قابل تحقق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between environmental behavior and citizens' social responsibility Case study of Sirjan)

نویسندگان [English]

  • maryam masoudi 1
  • sanjar salajegheh 2
  • mohamad jalalkamali 3
1 PhD Student in Public Management, Organizational Behavior, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran
3 Assistant Professor, Public Administration, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran
چکیده [English]

The increase in environmental problems and crises in the world, on the one hand, and the understanding of the long-term consequences of environmental issues in human life, on the other hand, have increased the importance of discussing the environment and environmental issues over the past half century. Meanwhile, the social responsibility of citizens can be reduced to some extent by environmental issues and problems. In this regard, the present study seeks to investigate the relationship between environmental behavior and social responsibility of citizens. The research method is descriptive-analytical in terms of applied purpose and research methodology. The statistical population of the citizens of Sirjan, with the Cochran's formula, 383 people were selected as the sample size. Structural equation method and pls software were used to analyze the data. The results showed that there is a direct relationship between environmental behavior and social responsibility of citizens with a rate of 0.675 and a relatively strong intensity. Also, the results of pls indicate that among the obtained coefficients, the effect of environmental protection on social responsibility with a score of 0.773 and participation and cooperation with a coefficient of 0.502 has the highest score. In the next ranks are the impact of waste management index with a coefficient of 0.288 and finally the environmental knowledge index with a score of 0.243 in terms of impact on social responsibility. It should be noted that all relationships and path coefficients, both endogenously and exogenously, have positive and directional effects and the intensity of relationships are very high and significant.
Over the past few decades, nature and the environment have been degraded by population growth and high consumption and over-exploitation of the world's resources. This environmental catastrophe threatens the peace, health and security of human life. The anthropological causes of environmental problems such as climate change are widely known. Therefore, if people are more pro-environmental, environmental problems can be reduced. To preserve the environment, appropriate educational approaches are needed to move towards the growing knowledge, behavior and attitude of the environment; In a way that, along with the development of the required knowledge and skills, leads to a secure future. Meanwhile, the city of Sirjan is no exception to this rule and due to the existence of Gol Gohar Mining Company is facing environmental issues and problems. Therefore, the present study aims to examine the environmental behaviors with social responsibility of the citizens of Sirjan and in this regard, to answer the following question: What is the relationship between environmental behaviors and social responsibility?
Methodology
In terms of nature, this research is an applied research and in terms of data analysis method, it is a descriptive-correlational and causal-relationship that has been evaluated using a field method and a questionnaire. The study was conducted on the city of Sirjan and the statistical population of the citizens of Sirjan and the sample size was determined based on Cochran's formula of 383 people. A simple random sampling method was used. The research tool of the questionnaire and its validity has been formally conducted by a group of experts who have studied in this field so far and its reliability with Cronbach's alpha test and coefficient of 0.890 indicates the acceptability of the reliability of the questionnaire for research. In this study, the independent variable is social responsibility and the dependent variable is environmental behavior. Pls software was used to analyze the data.
Results and discussion
In this research, the main indicators of the research, namely waste management and recycling, environmental protection, cooperation and participation and efforts to increase environmental knowledge and social responsibility were selected as hidden indicators of the research and hidden indicators have been identified for each of these dimensions. Based on Het's findings, all the obtained coefficients have the mentioned conditions and according to the four reliability tests, the model has reliability. Among the obtained coefficients, the effect of environmental protection on environmental behavior with a score of 0.773 and participation and cooperation with a coefficient of 0.502 has the highest score. After that, the effect of waste management with a coefficient of 0.288 is in the third place. Finally, environmental knowledge with a score of 0.243 is in the last rank in terms of influencing environmental behavior.
Conclusion
The results of this study show that environmental behaviors are among the most important factors affecting the quality of the environment and the effectiveness of environmental activities. Social responsibility and consequently the environment of citizens as sociological and psychological phenomena not only have a positive effect on improving the quality of the environment but also create a healthy and positive life for people in society.
These indicators are suitable predictors of environmental behavior of citizens in the city of Sirjan. Due to environmental issues and problems, especially in the city of Sirjan due to Gol Gohar mine and the resulting pollution, a change in the environmental behavior of citizens is necessary. The effect of this is to increase the knowledge and environmental awareness of citizens to change their attitudes and behavior towards the environment and to prevent the indiscriminate destruction of natural resources and the environment and stir up more problems and issues of environmental problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental behavior
  • Social Responsibility
  • Sirjan City
  • Structural Equation
  • Software pls