اهداف و چشم انداز

هدف این مجله فراهم کردن یک رسانه علمی برای محققان و دانشگاهیان جهت مشارکت، ارتقاء، به اشتراک گذاری و بحث در مورد موضوعات و تحولات جدید در زمینه ها و حوزه های مختلف جغرافیایی است. درواقع، هدف مجله انتشار و چاپ مقالات علمی و پژوهشی مستحکم و جدید در حوزه های جغرافیایی است که حاصل پژوهش های اصیل با بهره گیری از روشهای علمی و اسناد بروز می باشند.