تحرک و جابجایی هوشمند شهری و توسعه پایدار شهر شیراز

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

تحرک و جابجایی هوشمند شهری در چند سال اخیر به طور فزاینده ای نه تنها در ادبیات دانشگاهی بلکه در سیاستها و استراتژی های شهری به موضوع بحث و گفتگو تبدیل شده است. با این حال، در بسیاری از شهرهای جهان و کشور ما ایران تحرک و جابجایی هوشمند شهری با مشکلاتی مانند عدم مشارکت شهروندان و نابرابری ناشی از مدیریت ناکارآمد شهری همراه بوده است. ینابراین درپژوهش حاضر سعی شده است با دیدگاهی نوآورانه به ارزیابی و تبیین شاخص های تحرک و جابجایی( شامل زیرساختهای حمل و نقل، حمل و نقل عمومی، حمل و نقل پایدار، فناوری اطلاعات و ارتباطات)و ابعاد اجتماعی این زیرساختها شامل میزان مشارکت شهروندان در استفاده از این زیرساختها) و ارتباط این شاخص ها با توسعه پایدار شهر شیراز پرداخته شود. روش تحقیق با توجه به ماهیت آن توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش‌های گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای(اسنادی) و میدانی می‌باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 420 نفر از شهروندان ساکن در مناطق یازده‌گانه شهر شیراز هستند. یافته ها نشان داد میانگین متغیر تحرک و جابجایی هوشمند در شهر شیراز به طور معناداری پایین‌تر از حد متوسط (3) برآورد شده است (05/0 ≥ Sig) و در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار ندارد. همچنین رابطه معناداری بین متغیر تحرک و جابجایی هوشمند و شاخص های آن با متغیر توسعه پایدار در شهر شیراز وجود دارد؛ برآورد مقادیر مربوط به رگرسیون چندگانه اثر شاخص‌های تحرک هوشمند بر توسعه پایدار نیز نشان‌دهنده این است که شاخص‌های تحرک هوشمند در مجموع 26 درصد از واریانس متغیر توسعه پایدار را تبیین می‌کنند، با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار بزرگ برآورد می‌شود. به عبارت دیگر شاخص‌های تحرک هوشمند در حد متوسط به بالا توان تبیین واریانس متغیر توسعه پایدار را دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligent urban mobility and sustainable development of Shiraz

نویسندگان [English]

 • Elahe Kavosi
 • Jamal Mohammadi
Department of Human Geography, Management and Urban Planning, University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Smart urban mobility has become increasingly controversial in recent years, not only in academic literature but also in urban policies and strategies. However, in many cities around the world and in our country, Iran, smart urban mobility and mobility have been associated with problems such as lack of citizen participation and inequality due to inefficient urban management. Therefore, in the present study, an attempt has been made to evaluate and explain the indicators of mobility and mobility indicators (including transportation infrastructure, public transportation, sustainable transportation, information and communication technology) and the social dimensions of these infrastructures, including the level of citizen participation. Use of these infrastructures) and the relationship between these indicators and sustainable development of Shiraz city should be discussed. and analyze the framework of mobility and transportation of smart transportation for Shiraz. The results show that the mobility and displacement variables are in poor condition based on different dimensions of access, sustainable transport as well as ICT. Different indices of each of these dimensions point to the same issue, as its level of evaluation (significance level less than 0.05 and average lower than the criterion) points to their undesirability from the point of view citizens. The study of the impact of smart mobility indicators on sustainable development also shows that smart mobility indicators account for 26% of the total variance of sustainable development. On this basis, it should be noted that the mobility variable does not have an appropriate position in Shiraz, and this has not only affected its development process in recent decades, but also poses many challenges for its future development. The growing trend of the population and on the other hand the various social and cultural features as well as tourism are evolving in such a way that it requires a major focus on a systematic transportation based on smart city approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart City. Intelligent mobility and mobility. Sustainable Development. Shiraz city
 1.  

   

   

  1. سلطانی،علی؛ افروز فلاح منشادی (1392)،یکپارچه سازی سیستم های حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار کلانشهر شیراز، فصلنامه مطالعات شهری،شماره پنجم.
  2. دفتر برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی (1396)، طرح مطالعاتی محله بندی شهر شیراز با رویکرد توسعه متوازن و همگون. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز(1396)،گزارش مطالعات سالانه حمل و نقل شهر شیراز.
  3. Ahvenniemi, Hannele., Huovila. Aapo., Pinto-Seppä.Isabel., Airaksinen.Miimu ,(2017),What are the differences between sustainable and smart cities?,Cities 60,234–245,http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2016.09.009
  4. . Aleta.Neus Baucells,Alonso.Concepción Moreno ,M. Arce Ruiz.Rosa,(2017),Smart Mobility and Smart Environment in the Spanish cities,Transportation Research Procedia, Volume 24, 2017, Pages 163-170,https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.084.
  5. Rosaria,Gargiulo.Carmela,Tremiterra.Maria Rosa,Zucaro.Floriana,(2018),Smart mobility in Italian metropolitan cities: A comparative analysis through indicators and actions,Sustainable Cities and Society, Volume 41, August 2018, Pages 556-567,https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.06.006.
  6. Clara , Dameri. Renata Paola, D’Auria. Beatrice(2016), Smart Mobility in Smart City,Action Taxonomy, ICT Intensity and Public Benefits,Springer International Publishing Switzerland 2016. DOI 10.1007/978-3-319-23784-8_2.
  7. Brčić .Davor, Marko Slavulj.Marko, Šojat.Dino, Jurak. Julijan ,(2018), The Role of Smart mobility in Smart Cities, 5¬th International Conference on Road and Rail Infrastructure,Zadar, Croatia, https://doi.org/10.5592/CO/cetra.2018.812.
  8. Andrea , F. Del Bo.Chiara,(2019),Smart innovative cities: The impact of Smart City policies on urban innovation,Technological Forecasting and Social Change, Volume 142, May 2019, Pages 373-383,https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.022.
  9. Guillermina, Estevez. Elsa ,Barbosa.Luis Soares ,(2018),A taxonomy for planning and designing smart mobility services,Government Information Quarterly, Volume 35, Issue 1, January 2018, Pages 61-76,https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.11.008.
  10. Renata Paola , Benevolo.Clara , Veglianti.Eleonora , Li .Yaya,(2019),Understanding smart cities as a glocal strategy: A comparison between Italy and China,Technological Forecasting and Social Change, Volume 142, May 2019, Pages 26-41, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.025.
  11. Jonathan,Crutzena.Nathalie,Coolsb.Mario,Tellerb.Jacques,(2019),Smart City appropriation by local actors: An instrument in the making,Cities 92 , 175–186,https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.03.021.
  12. Chiara, Masala.Francesca,Pinna. Francesco,(2016),Cagliari and smart urban mobility: Analysis and comparison,Cities Volume 56, July 2016, Pages 35-46 ,https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.02.012.
  13. Groth,Soren,(2019),Multimodal divide: Reproduction of transport poverty in smart mobility trends,Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 125, July 2019, Pages 56-71,https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.04.018.
  14. Hans,(2017),Social Sustainability and Smart Mobility : Exploring the relationship,Transportation Research Procedia, Volume 25, 2017, Pages 4296-4310, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.254.
  15. Glenn,(2018),Getting smart about urban mobility – Aligning the paradigms of smart and sustainable,Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 115, September 2018, Pages 4-14.https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.12.001.
  16. Orlowski Aleksander , Romanowska Patrycja ,(2019) Smart Cities Concept: Smart Mobility Indicator , Volume 50, 2019 - Issue 2, Published online: 07 Feb 2019,118-131, DOI: 10.1080/01969722.2019.1565120 .
  17. Michal, Veľas .Andrej ,(2019),Possibilities of tracking city indicators in the sense of the Smart city concept,Transportation Research Procedia, Volume 40, 2019, Pages 1525-1532,https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.07.211.
  18. Charles , Amponsah.Owusu , Oduro.Charles,(2019),A system view of smart mobility and its implications for Ghanaian cities,Sustainable Cities and Society, Volume 44, January 2019, Pages 739-747,https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.10.025.
  19. Trindade ,Evelin Priscila, Farias Hinnig,Marcus Phoebe, da Costa.Eduardo Moreira, Sabatini Marques.Jamile, Cid Bastos.Rogério, Yigitcanla. Tan (2017)، Sustainable development of smart cities: a systematic review of the literature, Journal of Open Innovation: Technology, Market,and Complexity 3, Article number: 11 (2017),DOI 10.1186/s40852-017-0063-2.
  20. United Nations(2018), Department of Economics and Social Affairs, Population Division. World Urbanization Prospects; The 2018 Revision; United Nations: Key Facts ، https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf.
  21. Gunjan, Mangla. Sachin Kumar, Luthra.Sunil, P. Rai.Dhiriaj,(2019), Developing a sustainable smart city framework for developing economies: An Indian context, Sustainable Cities and Society, Volume 47, May 2019, Article 101462, https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101462.
  22. Tan , Kamruzzaman. Md,(2018) Does smart city policy lead to sustainability of cities?, Land Use Policy 73 (2018) 49–58, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.034.
  23. Jakub , Pieriegud.Jana,(2018),Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation,Transport PolicyوVolume 63, April 2018, Pages 39-50,https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.11.004.