اهداف و چشم انداز

جغرافیا یک فصلنامه علمی و پژوهشی است که با هدف فراهم کردن یک رسانه علمی برای محققان و دانشگاهیان جهت مشارکت، ارتقاء، به اشتراک گذاری و بحث در مورد موضوعات و تحولات جدید در زمینه ها و حوزه های مختلف جغرافیایی (انسانی، طبیعی و سیاسی) به  انتشار و چاپ مقالات علمی و پژوهشی مستحکم و جدید در حوزه های جغرافیایی که حاصل پژوهش های اصیل با بهره گیری از روش های علمی و اسناد بروز می باشند، اهتمام می ورزد. این نشریه برای رسیدن به اهداف توسعه علمی کشور و به خصوص ارتقای کیفی رشتۀ علوم جغرافیایی، فرصت و انگیزه برای درج مقالات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی و گروه‌های تخصصی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، جغرافیای سیاسی، گردشگری، برنامه ریزی منطقه ای و ناحیه ای، سنجش از دور و  آمایش سرزمین، اقلیم و ژئومورفولوژی را امکان‌پذیر ساخته است.