نقش شهرک های صنعتی در پایداری اقتصادی نواحی روستایی ( مطالعه موردی دهستان القچین، شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویر احمد)

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

صنایع روستایی به دلیل ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر در جامعه روستایی بویژه در جوامعی که اقتصاد کشاورزی حکمفرماست از اهمیت به سزایی برخوردار است. مسائل و مشکلات زیستی، اختلاف درآمد و سطح زندگی بین جوامع شهری و روستایی که از عوامل مهم مهاجرت‌های روستایی-شهری است، بسیاری از برنامه ریزان را به اتخاذ استراتژی‌های جدید توسعه روستایی بویژه صنعتی کردن روستاها واداشت. هدف از این تحقیق بررسی نقش شهرک های صنعتی در پایداری اقتصادی نواحی روستایی در دهستان القچین شهرستان چرام می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی و اقدام به سنجش سطح عملکرد شهرک صنعتی بر روستاهای پیرامون شده است. حجم نمونه مورد مطالعه منتج از فرمول کوکران 179 خانوار بوده است و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که بر اساس آزمون ویلکاکسون بین متغیرهای اقصادی و زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Industrial Estates in Economic Sustainability of Rural Areas (Case Study of Al-Qachin County, Charam County, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces)

نویسندگان [English]

  • Esmat Ansari
  • Hossein Farahani
  • Mehdi Cheraghi
Department of Human Geography, Geography and Rural Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Rural industries because of create employment, increased income and reduce poverty in rural society, especially in societies that of great importance the agricultural economy prevails. Biological problems and difficulties, income disparity and standard of living between urban and rural communities, rural-urban migration of important factors, many of planners to adopt new strategies especially rural development forced industrialize villages. The purpose of this study was to evaluate the role of industrial towns in the economic sustainability rural areas in county is Cheram elghechin township. Present study is an applied research descriptive-analytic method is used. Data collecting was also track library by in the form likert spectrum questionnaire design and attempted to measure the performance level of the the industrial town of Periphery villages. The resulting Case Study sample size of 179 households Cochran formula and the Data analysis was been done using software Spss. The research findings show that the Wilcoxon test between economic and environmental variables there is a significant the relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrialization. Industrial Estates. Economic sustainability. Al
  • Qachin village. Charam city
 
1) ازکیا، مصطفی، ایمانی، علی (1387)، « توسعه پایدار روستایی » ، انتشارات اطلاعات، ص 452#
2) افخمی، ولی الله (1378)، بررسی پیدایش و ارزیابی شهرک های صنعتی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد#
3) امیرانی، محمد هادی ( 1378) ، استقرار صنعت در روستا و نقش آن در بهره وری بخش کشاورزی، ماهنامه جهاد، سال هجدهم، شماره 217-216#
4) پور طاهری، مهدی، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، نقوی، محمدرضا (1392)، « نقش شهرک های صنعتی در توسعه اقتصادی روستاهای پیرامون(مطالعه موردی، شهرک صنعتی بهشهر) » ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28، شماره 3، صص 116-103#
5) تولایی، سیمین (1375)، درآمدی بر مبانی جغرافیایی( صنعت-حمل و نقل-انرژی)، چاپ اول، تهران، جهاد دانشگاهی( دانشگاه تربیت معلم)، 238 ص#
6) رحیمی، علی (1383)، تبیین ویژگی های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت صنایع و توسعه روستایی#
7) رضوانی، محمد رضا، اکبرپور، سرانسکانرود (1390)، تحلیل اعتبارات صنایع بخش کشاورزی و روستایی( مطالعه موردی،استان آذربایجان)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال اول،شماره 1، ص 15#
8) رضوانی،محمدرضا (1392)، مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی در ایران، تهران، انتشارات قومس#
9) ریاحی، وحید، پاشازاده ، اصغر (1391)، بررسی اثرات شهرک های صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان( مطالعه موردی، شهرستان گرمی)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، شماره دوم، صص 46-29#
10) سجاسی قیداری، حمدالله، رومیانی، احمد،، صانعی، سمیه (1393)، ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه( مطالعه موردی، دهستان صائین قلعه در شهرستان ابهر)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 2، صص 105-87#
11) سرور امینی، شبنم، اسدی، علی، کلانتری، خلیل (1389)، بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 24، شماره 2، ص 238-227#
12) سعیدی رضوانی، عباس (1374)، صنایع روستایی و اشتغال جوانان روستایی، ماهنامه جهاد، سال پانزدهم، شماره 175#
13) صفری علی اکبری، مسعود، کردوانی، پرویز، مرادی‌، فرزاد (1390)، تعیین زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های صنایع روستایی در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه، چشم انداز جغرافیایی( مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 16، صص 69-52#
14) غلامی، محمد (1390)، اثرات و پیامدهای استقرار شهرک های صنعتی لامرد در توسعه مناطق روستایی، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال اول، شماره دوم، صص 62-51#
15) قاسمی سیانی، محمد (1383)، اثرات احداث شهرک های صنعتی در نواحی روستایی( مطالعه موردی، شهرک صنعتی کوهپایه اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رحمانی، بیژن، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیا، 218 صفحه#
16) قاسمی سیانی، محمد (1387)، نقش و جایگاه نواحی صنعتی در توسعه روستایی#
17) محمدی یگانه، بهروز، ولائی، محمد (1393)، تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار( مطالعه موردی، دهستان مرحمت آباد شمال، شهرستان میاندوآب)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 2، صص 70-54#
18) مطیعی لنگرودی، سید حسن (1386)، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران، جهاد دانشگاهی مشهد#
19) مطیعی لنگرودی، سید حسن، نجفی کانی، علی اکبر (1390)، توسعه و صنعتی سازی روستا( نظریه ها، روش ها و راهبردهای توسعه صنعتی)، چاپ اول، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ص 148#
20) ملانوروزی، معصومه (1391)، " بررسی تأثیرات شهرک صنعتی خیام بر کیفیت زندگی روستاییان نیشابور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زابل،گروه جغرافیا#
 
1) Alka Parykh et al,) 1996( m “As part of the process‌ of developing‌ a comprehensive industrialization of rural India”#
2) Bechara, L. & Alessanra, M. (2009). "Eco- industrial park development in Rio de Janeiro-Brazil: A tool for sustainable development". Journal of cleaner production. Vo. 17. No. 7, pp. 654-661#
3) Berdegue, julioa & Eduardo Ramirez& Thomas Reardon (2010); "Rural NonfarmEmployment
andincomes in chile”, World Development vol 29, no.3, pp 411-425, 2010#
4) Hidenori.O,(1999), In Japanese-Development of Industrial Estates Capital Rrgion#
5) Lee D. (2001). Diversification of the rural economy: a case study on rural industrialization in the republic of Korea. Presented at the Japan program/ INDES 2001, Conference Japan#
6) Meena, S.P. (2007)_Rural industrialization process, Director Industries, India#
7) Samal, K.C. (1997). "Rural non–farm activities in specific regions of Orissa". Journal of rural development. Vol.16. No.3, pp. 357-464#
8) Singha.s. kapur. A (2001), IndustrialL Estates Planning and Manengment in India#
9) UNIDO (1984): The role of small and medium scale industries in OIC member states; No.9, p.3#
10) Walkers, V. 2007. “Policy innovation for rural sustainable development”, USA, Rural Policy Research Institute#
11) Zhang, Xh, (1994): Rural –Urban Migration Restriction Capital Mobility and
RuralInrustrialization in China. Chinese Economy in Transudation, 29:20-26#.