ارتقای اصول مرتبط با نظام کنترل ساخت‌وساز بر مبنای رویکرد پایداری و حقوق شهروندی

نویسندگان

1 گروه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی، نوشیروانی، بابل، ایران.

2 گروه علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت، ایران.

چکیده

سرعت رو به تزاید ساخت و ساز در دنیای مدرن و شتاب‌زدگی در دستیابی به محصول نهایی، فرصت تفکر و تأمل در لایه‌های این صنعت را از بین برده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اصول و دستورالعمل‌هایی ساخت‌وساز در ایران در ارتباط با سامانه‌های ساخت‌وساز پایدار بین‌المللی موفق از جمله لیید و برییم و نیز تأکید بر حقوق شهروندی در قالب حقوق مجاورت و همسایگی می‌باشد. به منظور دستیابی به این هدف، روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و انطباقی با رویکرد انتقادی بوده و از نظر نوع، جزء تحقیقات کاربردی می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان‌دهنده این موضوع است که اصول ساخت‌وساز موجود در ایران (فنی، بهداشتی، شهرسازی و ...) دارای نکات اساسی و پایه‌ای مناسبی می‌باشند اما این اصول نیازمند بازنگری جدی با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرایط محیطی و شهری در ایران و نیز با توجه به پیشرفت‌های جدید علمی و اهمیت روزافزون مسائل مربوط به توسعه پایدار در سراسر جهان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting the principles related to the construction control system based on the approach of sustainability and citizenship rights

نویسندگان [English]

  • Sayed ahmad Anvari 1
  • Mustafa Behzadfar 2
  • Smaeel Shiee 2
1 Department of Science and Technology, University of Technology, Noshirvani, Babol, Iran.
2 Department of Science and Technology, University of Science and Technology, Iran.
چکیده [English]

The rapid growth of construction in the modern world and the acceleration of the achievement of the final product have eliminated the opportunity of thinking and reflection in the layers of this industry. The purpose of this study was to investigate and evaluate the principles and guidelines of construction in Iran in relation to successful international sustainable construction systems such as Leyed and Bryme, as well as the emphasis on citizenship rights in the context of neighborhood and neighborhood rights. In order to achieve this goal, the method used in this study is of a descriptive-analytical and adaptive type with a critical approach and, in terms of its kind, is a part of applied research. The results of this study indicate that the basic principles of construction in Iran (technical, sanitary, urban, etc.) have proper basic principles, but these principles require a serious overhaul regarding the changes to It has emerged in terms of environmental and urban conditions in Iran and also due to new scientific advances and the growing importance of sustainable development issues around the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles of Constructive Control System
  • Sustainable Approach
  • Illyrians
  • Citizenship Rights

1- امامی، حسن، 1391، حقوق مدنی، جلد 1 و 4، تهران: اسلامیه.
2- بجنوردی، سیدحسن، 1419، القواع دالفقهیه، جلد 1، قم: الهادی.
3- بهرامی احمدی، حمید، 1370، سو ءاستفاده از حق، تهران: اطلاعات.
4- بهشتی روی، مجید، 1372، بررسی آثار کالبدی تخلفات ساختمانی در شهرها (بررسی موردی تهران)، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا (گروه شهرسازی).
5- حسینی، سید علی، 1385، مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه¬ای در ایران، انتشارات حق¬شناس.
6- دلال پورمحمدی، محمدرضا، 1373، برنامه¬ریزی مسکن، چاپ اول، انتشارات سمت.
7- سرخیلی، الناز، رفیعیان، مجتبی، بمانیان، مجتبی، 1389، بررسی تأثیر دگرگونی هایی فضایی شهر تهران بر بروز تخلفات ساختمانی از منظر برنامه‌ریزی شهری (بررسی حوزه مرکزی و شمال شرقی تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری.
8- سعیدنیا، احمد، 1383، ساخت¬و¬سازهای شهری، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری¬های کشور، وزارت کشور: چاپ سوم.
9- شهید اول، 1417، الدروس الشرعیه فی فقها لامامیه. جلد 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
10- علامه حلّى، 1414، تذکرة الفقها، جلد 16، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
11- کاتوزیان، ناصر، 1392، قانون مدنی در نظم کنونی، انتشارات دادگستر، تهران.
12- کاتوزیان، ناصر، 1391،، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیّت، نشر میزان، تهران.
13- گیدنز، آنتونی، 1381، جامعه‌شناسی، ترجمه صبوری، منوچهر. چاپ هفتم. تهران نشر نی.
14- منصور، جهانگیر، 1391، قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری‌ها، چاپ دوازدهم، انتشارات دیدار.
15- محمدی ده چشمه، مصطفی، سعیدی، جعفر، 1393، آسیب¬شناسی تخلفات موضوع کمیسیون¬های ماده 100 قانون شهرداری بر اساس یافته¬های تطبیقی از کلان شهرهای ایران، دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، سال سوم، شماره اول.
16- نراقی، احمد، 1417، عوائدالأیام فی بیان قواع دالأحکام. قم: دفتر تبلیغات.
17- هاشمی، فضل الله، 1371، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، چاپ سوم، تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
18- Kahraman, S., Saati, A., Misir, S., 2006. Effects of adding illegal storeys to structural systems, Sâdhanâ vol.31, part 5: 515-526, India. Available at: www.ias.ac.in/sadhana (10Jan., 2009. (
19- Arimah, C., & Adeagbo, D., 2000. Compliance with urban development and planning regulations in Ibadan, Nigeria. Habitat International, 24(3): 279–294. Available at: www.sciencedirect.com (19May,2009).
20- Reed, R.; Wilkinson, S., 2008. How green can you go? Increasing the value of your home through sustainability. John Wiley and Sons, Brisbane.
21- Myers, G.; Reed, R.; Robinson, J., 2008. ‘Sustainable property – the future of the New Zealand Market’ in Pacific Rim Property. Research Journal. Vol.14. No. 3. pp 298-321.
22- Stephanie, V., 2014. Green Building Standards and Certification Systems. Vierra Design & Education Services,LCC.
23- Say, C.; Wood, A., 2008. Sustainable Rating Systems around the World. CTbuh Journal.