بررسی راهکارهای مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: شهر اهواز)

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، ایران.

2 گروه جغرافیا طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران.

چکیده

مدیریت یکپارچه شهری به معنای اتخاذ یک رویکرد کلنگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت پیگیری رویکـرد مـذکور در مدیریت امور شهر است. هدف از این پژوهش بررسی راهکارهای مدیریت یکپارچه شهری در کلان‌شهر اهواز می‌باشد. روش استفاده در این تحقیقتوصیفی – تحلیلی است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه داده‌های تحقیق گرد‌آوری شده و با استفاده از مدل SOWT به ارائه راهکار در خصوص مدیریت یکپارچه در شهر اهواز پرداخته شدو در این راستا ایجاد مدیریت یکپارچه بهترین تصمیم جهت کاهش و رفع نارسایی‌های شناخته شد. نتایج آزمون t نشان می‌دهد میانگین بدست آمده در تمامی نه مؤلفه پایین‌تر از میانگین نظری(3) ارزیابی شده است و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است یعنی اکثر آزمودنی‌ها گزینه کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. در این میان وضعیت مؤلفه ساختار تشکیلاتی نسبت به سایر مولفه های وضعیت نامناسب‌تری دارد و مولفه دیدگاه سیستمی و قدرت از وضعیت مطلوب‌تری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Integrated Urban Management Strategies (Case Study: Ahvaz City)

نویسندگان [English]

 • Ali Charusaie 1
 • Maryam Ilanloo 2
1 Department of Natural Geography, Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Iran.
2 Department of Natural Geography, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran.
چکیده [English]

Integrated urban management means adopting a holistic approach and designing mechanisms to follow the above-mentioned approach in city affairs management. The purpose of this research is to investigate the integrated urban management strategies in Ahwaz. The method used in this research is descriptive-analytical. For this purpose, firstly, using library studies, interviewing and completing the research data collection questionnaire, using the SOWT model, a solution for integrated management in Ahwaz was developed. In this regard, the establishment of integrated management of the best decision to reduce and eliminate known deficiencies Became The t-test results show that the mean of all nine components is lower than the theoretical average (3), and their difference from numerical desirability is also negatively evaluated and estimated, meaning that most subjects have chosen a low and very low option. In the meantime, the status of the organizational structure component is more inferior to the other components of the situation, and the component of the system view and power are more favorable.

 1.  

   

  1. بابایی، مهناز، ابراهیمی، سعید، (1395)، مطالعه و بررسی مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان، فصلنامه اقتصاد شهری، سال اول، شماره اول ، صص 54- 35
  2. پوراحمد، احمد، مهدیان بهنمیری، معصومه، علی، مهدی، (1393)، تحلیلی بر عوامل عدم تحقق مدیریت واحد شهری از دیدگاه قوانین موجود، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره دوم، صص 31- 51.
  3. پورموسوی، سید نادر، مودت، الیاس، (1396)، ارزیابی فضایی توسعه پایدار شهری با رویکرد مدیریت یکپارچه و استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی:‌ کلان‌شهر اهواز)، فصلنامه مطالعات عمران شهری، شماره دهم، صص 52-35.
  4. کاظمیان غلامرضا، 1373، طراحی سیستم مدیریت شهری مناسب شهرهای ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای. دانشگاه شهید بهشتی
  5. کوزه‌گر، لطفعلی، آدینه‌وند، علی‌اصغر، علیان، مهدی، نظری، نرگس، (1395)، ارزیابی مدیریت شهر اهواز در چارچوب حکمرانی خوب شهری، مجله معماری و شهرپایدار، سال چهارم، شماره دوم.صص 1-16
  6. میرمسعودی، سید پویا، منصوری‌ارمکی، رضا، (1397)، بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال دهم، شماره سی و چهارم، صص 61-45
  7. هاشمی سید مناف،یحیی پور مهدی، (1390)، اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  8. هاشمی، حسین، رضویان، محمدتقی، رضویان، سجادی، ژیلا، (1396)، نقش مدیریت شهری در موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهری(CDS) نمونه موردی:‌شهر قزوین، فصلنامه علمی – پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال پانزدهم، شماره 54، صص 129- 147.
  9. Baird, Ronald C (2009) " On a strategic frame work for performance enhancement in managing new jersy's urban coast ‘. center for marina science university of north carolinawil mington, pp1-11.
  10. Claesson A. et al (2009) " Guidance paper on overview of the integrated management system " in managin urban europe 25 project. european commission
  11. Chakrabarty, B. K(2001) Urban Management- Concepts, Principles, Techniques and Education, Cities.Vol 18, No 5, pp 331-345.
  12. Cheema, G. S. and S. E. Ward (1993). Urban management: Policies and innovations in developing countries, Praeger Publishers
  13. James, P., et al. (2009). "Towards an integrated understanding of green space in the European built environment." Urban Forestry & Urban Greening 8(2): 65-75
  14. Mc Gill, Ronald (1994), "integrated urban management: an operational model for third world city managers "cities: the international quarterly on urban policy, 1994, 35.
  15. Mc Gill, Ronaldo (1998), Urban management in developing countries, cities, Vol. 15 No 6, pp 463-.
  16. Nijman, J. (2007) "introduction comparative urbanism " urban geography.28(1).
  17. Pieterse, E (2005) untangling 'integration"in urban development policy debates, urban forum, vol15. no 1.
  18. Rakodi. C (2003), politics and performance: the implication of emerging governance arrangements for urban management approaches and information systems.habitat international 27,523-54.
  19. Ryden lars (2012) ' tools for integrared sustainbility management in cities and towns " urban studies and sustainability science, baltic university press javascript: void (0). 2008
  20. Schwedler, H.-U. (2011). Integrated Urban Governance: The Way Forward, Senate Department for Urban Development
  21. Xu, M., Liu, C., An, S. Chen, S. and Yan, P. (2007). Assessing the impact of urbanization on regional net primary productivity in Jiangyin County, China. Journal of Environmental Management, 85(3), 597–606