تحلیل فضایی تأثیر سرمایه اجتماعی بر زیست پذیری محلات شهری نمونه موردی: محلات شهر مراغه

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه جغرافیای انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

زیست پذیری شهری پیچیده و تحت تأثیر عوامل فراوانی است. برای سنجش آن با توجه به اهدف از رویکردهای مختلف استفاده می شود . هدف مطالعه تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر زیست پذیری محلات شهر مراغه می باشد. مطالعه حاضر متشکل از سه مرحله شامل: بررسی زیست پذیری محلات، بررسی سرمایه اجتماعی محلات و در نهایت سنجش میزان تأثیر گذاری شاخص های سرمایه اجتماعی بر میزان زیست پذیری محلات شهر می باشد. تعداد شاخص های زیست پذیری 15 مورد بوده است. شاخص های سرمایه اجتماعی در 5 شاخص اصلی و 39 زیر شاخص بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است و جمع آوری اطلاعات پیمایشی بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده و حجم نمونه 383 مورد می باشد . برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نتایج رگرسیون وزنی جغرافیایی در مقایسه با رگرسیون چند متغیره با توجه به ماهیت داده های فضایی از اعتبار بهتری برخوردار است. ضریب تأثیر سرمایه اجتماعی در اکثر محله های شهر مراغه مثبت بوده است. نتایج نشان داد که 90 درصد زیست پذیری محلات شهر مراغه را شاخص سرمایه اجتماعی برآورد می کند، این نتایج نشان دهنده نقش مهم و تأثیر گذار سرمایه اجتماعی در زیست پذیری محلات شهری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the effect of social capital on the viability of urban neighborhoods Case study: Maragheh neighborhoods

نویسندگان [English]

 • Hassan Ahar 1
 • Ayub Manuchehri 2
 • Mirnajaf Moosavi 2
1 Department of Human Geography, Management and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Department of Human Geography, Management and Urban Planning, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Urban livability is complex and affected by many factors. according to goals, different approaches are used to measure the livability. The purpose of this research is to analyze the role of social capital on livability of Maragheh neighborhoods. The present study consists of three stages: the study of the livability of neighborhoods, social capital Survey of neighborhoods and Finally, an assessment of the impact of social capital indicators on the level of urban livability. The number of livability indicators was 15. Social capital indicators were 5 main indicators and 39 sub-indicators. The research method has been descriptive – analytical. Data collection was field survey and the tool for data collection questionnaires. the sample size is 383. for data analysis, Multiple Regression and Geographically Weighted Regression has been used. The results show that the results of Geographically Weighted Regression has a better reliability than multivariate regression due to the nature of spatial data. The coefficient of social capital impact has been positive in most neighborhoods of the city of Maragheh. The results showed that 90 percent of the livability of Maragheh neighborhoods is estimated by social capital indicators, these results show the important and influential role of social capital on the livability of urban neighborhoods

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maragheh
 • social capital
 • livability
 • geographical weight regression
 1.  

  1. ˗ توکلی، مرتضی؛ تاجبخش،جهانبخش(1387)بررسی و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی سیستان،فصلنامه روستا و توسعه، سال11،شماره2،صص143
  2. ˗ خراسانی،محمد امین؛ رضوانی، محمد رضا(1392) شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،شماره2،پیایی4
  3. ˗ عیسی لو، علی اصغر؛ بیات، مصطفی؛ بهرامی، عبدالعلی(1393) انگاره زیست پذیری رهیافی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی، مطالعه موردی:شهرستان قم،بخش کهک،فصلنامه مسکن و محیط روستا،شماره 146، تهران.
  4. ˗ مرکز آمار ایران (1335- 1390) : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان مراغه.
  5. ˗موسوی، میرنجف و همکاران(1391) تحلیل فضایی رابطه ای سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری مورد: شهرهای استان آذربایجان غربی،فصلنامه جغرافیا و توسعه،سال دهم،شماره27،تابستان1391
  6. ˗موسوی، میرنجف، حسنی، محمد؛منوچهری، ایوب(1392) تحلیل سرمایه اجتماعی شهروندان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی مورد: محلات شهر میاندوآب،فصلنامه پژوهش های جغرافیایی،شماره
  7. Appleyard, Donald. )1981( Livable streets. Berkeley: University of California Press.
  8. Benzeval, M., Judge, K., & W hitehead, M. (1995). Tackling inequalities in health London, England: Kings Fund
  9. Bosselmann, Peter, & Arens, Edward. )1990( Sun, wind, and pedestrian comfort: A study of Toronto's central area . Toronto: City of Toronto
  10. Cooper Marcus, Clare, & Francis, Carolyn, eds. ) 1990( People places:Design guidelines for urban open space . New York: Van Nostrand Reinhold
  11. Cooper Marcus, Clare, & Sarkissian, Wendy) 1986( Housing as if people mattered. Berkeley: University of California Press.
  12. Crowhurst Lennard, Suzanne H., & Lennard, Henry L.. ) 1995( Livable communities observed. Carmel: Gondolier Press.
  13. Hills, J. (1995). Inquiry into income and wealth (Vol. 2). York, England: Joseph Rowntree Foundation
  14. Jacobs, Allan.) 1993( Great streets . Cambridge: MIT Press
  15. Jacobs, Jane. )1961( The death and life of great American cities. New York: Vintage
  16. Lynch, Kevin (1981) A theory of good city form. Cambridge: MIT Press
  17. Narayan, D. and Pritchett, L. (1999). Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania. Economic Development and Cultural Change. Vol. 47(4), pages871 897.
  18. North Central Texas Council of Governments(2011). Mobility 2035. Retrieved from http://www.nctcog.org
  19. Pacione, M. (2003). Urban environmental quality and human wellbeingd a socialgeographical perspective. Landscape and Urban Planning, 65,19 e30
  20. Putnam, R D )2000( Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster, New York,.
  21.  Ruth,M & Franklin, R(2014) Livability for all? Conc eptual limits and practical implications, Applied Geography 49 (2014) 18 e23
  22. Shamsuddin, S; Abu Hassanb,N; Bilyamin, S(2012) Walkable Environment in Increasing the Liveability of a City, ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies .Bangkok, Thailand, 16-18 July 2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences 50 ( 2012 ) 167 – 178
  23. Wheeler ,S(2001) Livable Communities: Creating Safe and Livable Neighborhoods, Towns, and Regions in California, University of California at Berkeley Institute of Urban and Regional Development.
  24. Coleman, J.S., (1988) Social capital in the creation of human capital. The American Journal of Sociology 94, 95–120
  25. Forrest, R., Kearns, A.,( 2001) Social cohesion, social capital and the neighbourhood.Urban Studies 38, 2125–2143.
  26. -House, J.S., Landis, K.R., Umberson, D., (1988) Social relationships and health. Science241, 540–545
  27. Storper, M., Venables, A.J., (2004) Buzz: face-to-face contact and the urban economy.Journal of Economic Geography 4, 351–370
  28.