تفاوت پیش نیازهای جنسیتی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش پاپی شهرستان خرم آباد)

نویسندگان

1 دانشیار اقلیم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران.

چکیده

توسعه کارافرینی ضمن ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد، می‌تواند کاهش بیکاری روستاییان را به دنبال داشته باشد. با این حال تقریبا در اکثر کشورهای جهان عوامل و پیش‌نیازهای موثر بر فعالیت‌های کارآفرینی بین مردان و زنان به خصوص در مناطق روستایی متفاوت است. لذا در این تحقیق به بررسی پیش‌نیازهای جنسیتی موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات پرسش‌نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری زنان و مردان روستایی بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد می‌باشد (8775N=). با استفاده از فرمول کوکران 330 نمونه (172 مرد و 158 زن) انتخاب شد. برای رسیدن به سوالات پژوهش، از آزمون‌های تحلیل واریانس، آزمون‌های تعقیبی (Post-Hoc) و مدل رگرسیون لجستیک باینری (روش LM- نیوتن- مارکارد- رافسون) استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت قابل‌توجهی بین عوامل و پیش‌نیازهای موثر بر توسعه کارآفرینی زنان و مردان روستایی وجود دارد. پیش‌نیازهای توسعه کارآفرینی از نظر مردان روستایی (علاوه بر عامل اقتصادی که بین زنان و مردان مهم‌ترین پیش-نیاز توسعه کارآفرینی بوده) تحت تأثیر عوامل زیرساختی و ساختاری- نهادی می‌باشد؛ در حالی که‌ عوامل خانوادگی و اجتماعی- فرهنگی مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه کارآفرینی زنان روستایی بوده است. با توجه به نتایج و برای توسعه کارآفرینی و به ویژه در مناطق روستایی لازم است به عامل جنسیت کارآفرینان توجه ویژه‌ای داشت و برای رفع موانع کارآفرینی با توجه به جنسیت کارآفرینان استراتژی و الگوی متناسب اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differences in Gender Prerequisites for Entrepreneurship Development in Rural Areas (Case Study: Papi Ward of Khorramabad County)

نویسندگان [English]

 • Zahra Hejazizadeh 1
 • Ali Manzam Ismailpour 2
 • mehrshad toulabi nejad 3
1 Associate Professor of Climate, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Developing entrepreneurship while generating employment and creating incomes can lead to lower unemployment among the villagers. However, in almost the entire world, the factors and drivers that affect entrepreneurship activities vary between men and women, especially in rural areas. The aim of the present study, functional and the method is descriptive-analytic. The instrument for collecting data was a questionnaire and interviews. The statistical population of rural women and men is the Papi section of Khorramabad city (N = 8775). 330 samples (172 males and 158 females) were selected using the Cochran formula. To achieve the research questions, variance analysis, post hoc tests, and binary logistic regression (LM-Newton-Mar card-Raphson method) were used.The results of the research show that there is a significant difference between the factors and factors affecting entrepreneurship development of rural women and men. The entrepreneurship development drivers for rural men (in addition to the economic factor that has been the most important driver of entrepreneurship among women and men) is influenced by infrastructure and institutional factors, while important family and socio-cultural factors The most important drivers of rural women entrepreneurship development. Regarding the results, it is necessary to pay attention to the entrepreneur's gender factor and in order to eliminate the entrepreneurial barriers, taking into account the gender of the entrepreneurs of the strategy and the proportional model, in order to develop entrepreneurship, and especially in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship Gender Rural Entrepreneurship Rural Development Logistics Model Khorramabad City
 1. اکبری، مرتضی، آهنگر سله‌بنی، اعظم، هوشمندزاده، مجتبی، طهماسبی، راضیه، (1396)، "تأثیر تفاوت‌های جنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینانۀ دانشجویان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران"، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 19 (73): 45- 65.
 2. حسینی، طیبه, لشگرآرا، فرهاد (1393)، "شناسایی عوامل موثر بر توسعه مهارت‌های کارآفرینی در تعاونی‌های زنان روستایی استان فارس"، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 7 (7): 13- 33.
 3. حیدری‌ساربان، وکیل (1391)، "اولویت‌بندی موانع عمده کارآفرینی زنان روستایی با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: استان اردبیل)"، مطالعات اجتماعی- روانشناسی زنان، 10 (2): 159- 177.
 4. صابریان، مهناز، صبوری، محمدصادق (1393)، "تحلیل عاملی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی عضو صندوق‌های خرد سمنان"، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 6 (4): 107- 115.
 5. قمبرعلی، رضوان، رستمی، فرحناز (1394)، "شناسایی مشکلات زنان کارآفرین استان کرمانشاه"، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2 (1): 1- 18.
 6. محمدی‌یگانه، بهروز (1392)، "توسعه کارآفرینی و نقش آن در هزینه اعتبارات فردی و گروهی کشاورزی استان زنجان"، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 2 (4): 43- 57.
 7. مؤمنی‌هلالی، هادی، مؤذن، زینب (1394)، "مروری بر موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی"، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2 (1): 111- 124.
 8. Ahl, H. (2006), "Why research on women entrepreneurs needs new directions, Enterp", Theory Pract, 30 (5): 595- 621.
 9. Ahmad, S. Z. (2011), "Evidence of the characteristics of women entrepreneurs in the Kingdom of Saudi Arabia: An empirical investigation", International Journal of Gender and Entrepreneurship, 3 (2): 123- 143.
 10. Anja, K. F. (2012), "Factors motivating women's informal micro‐entrepreneurship: Experiences from Penang, Malaysia", International Journal of Gender and Entrepreneurship, 4 (1): 65- 78.
 11. Bruton, G. D. Ketchen, D. and Ireland, D. (2013), "Entrepreneurship as a solution to poverty", Journal of Business Venturing, 28 (6): 683- 689.
 12. Bussey, K. and Bandura, A. (1999), "Social cognitive theory of gender development and differentiation", American Psychological Association, 106 (4): 676- 677.
 13. Cabala, L. (2008), "Design rural entrepreneurship in practice, COTF System for Community Transformation", New York: Guilford Press.
 14. Chandra, A. McNamara, K. E. Dargusch, P. Caspe, A. M. and Dalabajan, D. (2017), "Gendered vulnerabilities of smallholder farmers to climate change in conflict-prone areas: A case study from Mindanao", Philippines, Journal of Rural Studies, 50 (19): 45- 59.
 15. Chowdhury, M. S. (2007), "Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: the Case of Bangladesh", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1 (3): 240- 251.
 16. Coope, A. Gimeno-Gascon, F. J. and Woo, C. Y. (1994), "Initial human and financial capital as predictors of new venture performance", Journal of Business Venturing, 9 (5): 371- 395.
 17. Datta, P. B. and Gailey, R. (2012), Empowering women through social entrepreneurship: case study of a women's cooperative in India", Enterp. Theory Pract, 36 (3): 569- 587.
 18. De Lamater, J. D. and Hyde, J. S. (1998), "Essentialism vs. social constructionism in the study of human sexuality", Journal of Sex Research, 35 (1), 10- 18.
 19. De Vita, L. Mari, M. and Poggesi, S. (2014), "Women entrepreneurs in and from developing countries: Evidences from the literature", European Management Journal, 32 (3): 451- 460.
 20. FAO, the State of Food and Agriculture, 2011; Dankelman, I., Gender and Climate Change: An Introduction, Earthscan, 2010; WomenWatch, ‘Fact Sheet: Women, Gender Equality and Climate Change’, 2009.
 21. Gneezy, U. Leonard, K. L. List, K. A. (2009), "Gender differences in competition: evidence from a matrilineal and a patriarchal society", Econometrica, 77 (5): 1637- 1664.
 22. Grine, F. Fares, G. Meguellati, A. (2015), "Islamic spirituality and entrepreneurship: A case study of women entrepreneurs in Malaysia", Journal of Happiness & Well-Being, 3(1): 41-56.
 23. Gupta, V. K. Goktan, A. B. Gunay, G. (2014), "Gender differences in evaluation of new business opportunity: a stereotype threat perspective" Journal of Business Venturing, 29 (2): 273- 288.
 24. Ibeh, E. M. (2017), "Factors Affecting Performance of Women Entrepreneurs", Journal of Women's Entrepreneurship and Education, 2 (1): 39- 50.
 25. Jennings, J. E. and Brush, C. G. (2013), "Research on women entrepreneurs: challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature?" Academy of Management, 7 (1): 663- 715.
 26. Kantor, P. (2002), "Promoting Womens Entrepreneurship Development Based on Good Practice Programmes: Some Experience From the North to the South" Working paper, 4 (9): 79- 91.
 27. Koellinger, P. Minniti, M. and Schade, C. (2013), "Gender differences in entrepreneurial propensity" Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75 (2), 213- 234.
 28. Lawrence, P. A. (2006), "Men, women, and ghosts in science", PLOS Biology, 4 (1): 13- 15.
 29. MacGregor, S. (2010), "A stranger silence still: the need for feminist social research on climate change", The Editorial of Sociological Review, 57 (2): 124- 135.
 30. Minniti, M. and Nardone, C. (2007), "Being in someone else's shoes: gender and nascent entrepreneurship, small business economics", Small Business Economics, 28 (1-2): 223- 239.
 31. Mokaya, S. O. Namusonge, M. and Sikalieh, D. (2012), "The Concept of Entrepreneurship; in pursuit of a Universally Acceptable Definition", International Journal of Arts and Commerce, 11 (6): 128- 135.
 32. Nicolaou, N. Patel, P. Wolfe, M. (2018), "Testosterone and tendency to engage in self-employment", Management Science, 64 (4): 1825- 1841.
 33. Pelling, M. O'Brien, K. and Matyas, D. (2015), "Adaptation and transformation", Climatic Change, 133 (1): 113- 127.
 34. Pines, A. M. and Schwartz, D. (2008), "now you see them, now you don’t gender differences in entrepreneurship", Journal of Managerial Psychology, 23: 811- 832.
 35. Rittippant, N. and Kokchang, W. (2011), "Measure of entrepreneurial intention of young adults in Thailand", EPPM, Singapore, 20:15-226.
 36. Sánchez, M. C. Casero, D. and Aunión, D. (2014). "Gender analysis of entrepreneurial intentions as a function of economic development across three groups of countries", International Entrepreneurship and Management Journal, 10 (4): 747-765.
 37. Schumpeter, J. (1994), "The Theory of Economic Development", Harvard University Press, Cambridge, MA.
 38. Shahriar, A. Z. (2018), "Gender differences in entrepreneurial propensity: Evidence from matrilineal and patriarchal societies", Journal of Business Venturing, 33 (6): 762- 779.
 39. Shinnar, R. S. Giacomin, O. and Janssen, F. (2012), "Entrepreneurial perceptions and intentions: the role of gender and culture", Extending Women's Entrepreneurship Research in New Directions, 36 (3): 465- 493.
 40. Still, L. V. and Timms .W. (2000), "Women’s business: the flexible alternative work style for women", Women in Management Review, 15 (5): 272- 283.
 41. Terry, G. (2009), "No climate justice without gender justice: an overview of the issues", Gender and Development, 17 (1): 5- 18.
 42. Welsh, D. H. Kaciak, E. and Shamah, R. (2018), "Determinants of women entrepreneurs' firm performance in a hostile environment", Journal of Business Research, 88 (7): 481- 491.
 43. Wood, W. and Eagly, A. H. (2002), "A cross-cultural analysis of the behavior of women and men: implications for the origins of sex differences", Psychological Bulletin, 128 (5): 699- 727.
 44. World Bank, (2012), "Reading the rural poor: UN Updated Strategy for Rural Development", Washington D.C, 65-68.