تحلیل رابطه میان عدالت فضای شهری از طریق راهبردهای مناسب سازی شهری با رفاه حال سالمندان در فضاهای مختلف شهری( مطالعه موردی: منطقه سه تهران)

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقبقات، تهران، ایران.

2 استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقبقات، تهران، ایران.

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقبقات، تهران، ایران.

چکیده

تأمین تنوع نیازها با تغییر ساختار جمعیتی شهرها توسط روشهای ساده گذشته امکان پذیر نیست. در یک دهه اخیر افزایش جمعیت سالمند در شهر تهران، ما را با پیدایش نیازهای جدید به خدمات، در حوزه های مختلف محیط شهری علی الخصوص مناسب سازی فضای شهری با شاخص هایی چون ایمنی، امنیت، دسترسی، سرزندگی، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و نهایتأ حمل و نقل برای سالمند مواجه کرده است که باید تمهیداتی توسط برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه اندیشه شود. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرها روش پیمایشی بکاربرده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 مورد استفاده قرار گرفته اند. جامعه آماری، شهروندان سالمند منطقه سه تهران به تعداد 71،199 نفر می باشند که حدودأ 22 درصد ساکنین این منطقه را تشکیل می دهند. در این مقاله به دنبال یافتن جواب این سوأل هستیم که با ایجاد عدالت فضای شهری رفاه حال سالمندان مهیا خواهد گردید؟ در این خصوص پیرو بررسی های بعمل آمده نتایج حاصل نشان می دهد با توجه به اینکه مقدار همبستگی از 0.6 بیشتر و برابر 1.00 شده است باید گفت رابطه دو متغیر مستقیم است، به عبارت دیگر هر چقدر عدالت فضایی شهری از طریق کشف و تحلیل راهبردهای مناسب شهری برای سالمندان، ارتقا یابد و وضعیت بهتری داشته باشد میزان رفاه حال سالمندان نیز با سرعت و شدت بالا افزایش می یابد و برعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Urban Space Justice through Urban Adaptation Strategies and the Welfare of the Elderly in Different Urban Spaces (Case Study: Tehran Region 3)

نویسندگان [English]

 • Sona Shahipour 1
 • Ali Tavaklan 2
 • Rahim Sarver 3
1 PhD in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract Because of the change in demographic structure of cities, it is no longer possible to meet the needs of individuals in the simple ways of the past. During the last decade the growing population of the elderly people in Tehran has led us to meet new needs for services in different areas of the urban environment, especially the adaptation of the urban space with indicators such as security, safety, accessibility, vitality, communication, social participation and ultimately transportation for the elderly. Therefore, measures should be taken by city planners and managers. In this research, survey method was used to collect information on variables and then SPSSwin20 and LISREL8.5 softwares were used for data analysis. The statistical population is the elderly citizens of District three of Tehran that is 71199 people, which makes up about 22% of the residents of this district. In this article, we seek to answer the question of whether elderly people will be provided with urban space justice. In this regard, the results show that the correlations are greater than 0.6 and equal to 1.00. As a result, we end up that the relation of the two variables is direct. In other words, the more urban spatial justice is promoted through the discovery and analysis of appropriate urban strategies for the elderly, the welfare of the elderly will increase rapidly and strongly, and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elder. Adjustment. Urban justice. Urban welfare. District 3 of Tehran
 1.  

  1. ایلالی، احترام السادات؛ ترقی، زهره. (1397)، مقایسه نگرش سالمندان و مدیران نسبت به وضعیت شاخص های شهرهای دوستدار سالمند، در فصلنامه علمی- پژوهشی سالمند، شماره 49#
  2. پورجعفر، محمدرضا؛ تقوایی، علی اکبر؛ بمانیان، محمدرضا؛ صادقی، علیرضا؛ احمدی، فریال. (1389)، ارائه انگاره های محیطی بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق با تأکید بر ترجیحات سالمندان شهر شیراز، فصلنامه علمی-پژوهشی سالمند، سال پنجم، شماره 15#
  3. مرکز آمار ایران (1335-1395)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن تهران#
  4. معظمی گودرزی، اسدالله(1391)، شهر دوستدار سالمند انتشارات کلک سیمین، تهران#
  5. نظم فر، حسین؛ علوی، سعیده؛ صادقی، نسرین؛ عشقی چهاربرج علی. (1397)، امکان سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران مطالعه موردی شهر بوکان، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شماره 27#
  6. Barahmand, U., Shahbazi, H., Shahbazi, Z., 2013. Implications of perceived physical and social aspects of the environment for self-reported physical and mental health. Int. J. Environ. Health Res. 23, 31-45#
  7. Clarke, P., Nieuwenhuijsen, E.R., 2009. Environments for healthy ageing: a critical, review. Maturitas 64, 14–19#
  8. Ellen, I.G., Mijanovich, T., Dillman, K.-, 2001. Neighborhood effects on health: exploring, the links and assessing the evidence. J. Urban Aff. 23, 391–408#
  9. Frank, L.D., Engelke, P.O., 2001. The built environment and human activity patterns: exploring the impacts of urban form on public health. J. Plan. Lit. 16, 202–218#
  10. Franzini, L., Caughy, M., Spears, W., Fernandez Esquer, M.E., 2005. Neighborhood, economic conditions, social processes, and self-rated health in low-income, neighborhoods in Texas: a multilevel latent variables model. Soc. Sci. Med. 61, 1135–1150#
  11. #Hill, T.D., Maimon, D., 2013. Neighborhood context and mental health. In: Aneshensel
  12. Kerr,J., Rosenberg, D, Frank, L, 2012. The role of the built environment in healthy aging: Community design, physical activity, and health among older adults. #J. plan Lit 27(1), 43-60
  13. Kruger,D.J, Reischl, T.M..Gee, G.C., 2007.Neighborhood social conditions mediate the association between physical deterioration and mental health. Am.J.Community Psyclhol. 40, 261-271#
  14. Lehning, A.J., Smith, R.J., Dunkle, R.E., 2014. Age-friendly environments and self-rated health: an exploration of Detroit elders. Res. Aging 36, 72–94#
  15. Norstrand, J.A., Glicksman, A., Lubben, J., Kleban, M., 2012. The role of the social, environment on physical and mental health of older adults. J. Hous. Elder. 26, 290–307#
  16. Roh, S., Jang, Y., Chiriboga, D.A. Kwag. K.H, Cho, S., Bernstein, K.2011. Perceived neighborhood environment affecting Physical and mental health: a study with Korean American older adults in New York city. J Immigr. Minor. Health13, 1005-1012#
  17. Smith, J., Borchelt, M., Maier, H., Jopp, D., 2002. Health and well-being in the young old, and oldest old. J. Soc. Issues 58, 715–732#
  18. Sugiyama.T., Ward Thompson,C., 2007. Older peoples healths. Outdoor activity and suportiveness of neighborhood environments. Landsc. Urban plan. 83. 168-175#
  19. #Thomas, H., Weaver, N., Patterson, J., Jones, P., Bell, T., Playle, R., Dunstan, F., Palmer
  20. #Villanueva, K., Pereira, G., Knuiman, M., Bull, F., Wood, L., Christian, H., Foster, S
  21. Yen, I.H., Michael, Y.L., Perdue, L., 2009. Neighborhood environment in studies of health of older adults. A systematic review. Am. J. Prev. Med. 37, 455–463#
  22. Yeo,M., Heshmati. A, 2014. Healthy Residential environments for the elderly. J. Hous, Elder. 28, 1-20#
  23. http://region3.tehran.ir/
  24. https://www.amar.org.ir/