بررسی و شناخت علل ناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه مردم محلی شهرستان سامان

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت روستایی را می‌توان برنامه‌ریزی برای روستا، سازمان‌دهی، اقدام توسعه‌ای و هماهنگی و نظارت بر کارهای انجام‌شده دانست. بررسی و شناخت نیازها، کمبودها و نارسایی‌های روستاییان، اقدام برای مشارکت مردم در انجام امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و ... نیز بر عهدة مدیران روستایی است. شهرستان سامان با وجود توانمندی‌های گسترده (طبیعی و انسانی) اما با مشکلات عدیدة توسعه‌نیافتگی روستایی مواجه است و شاید بتوان آن را در شیوة مدیریت یافت. بنابراین هدف پژوهش، بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر ناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه مردم محلی است. پژوهش از نوع کاربردی و روش‌ آن توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. جامعة آماری شامل روستائیان شهرستان سامان بوده و برای تعیین حجم نمونه ابتدا به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای پنج روستا انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران 368 نفر از اهالی این روستاها جهت تکمیل پرسشنامه به روش تصادفی ساده انتخاب و تکمیل پرسشنامه صورت پذیرفت. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار spss24 تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که عامل اقتصادی به‌تنهایی47‌% ناکارآمدی مدیریت روستایی را تبیین می‌کند. نتایج آزمون T نیز نشان داد بُعد اجتماعی- فرهنگی(با میانگین 21/3)، بُعد اقتصادی(با میانگین 18/3) و بُعد ‌محیطی–کالبدی (با میانگین 16/3) «تأثیرزیاد» بر ناکارآمدی مدیران روستایی داشته‌اند. همچنین نتایج نشان داد مهم‌ترین عامل در بُعد اقتصادی مشکلات بودجه‌ای در سطح کلان، در بُعد اجتماعی – فرهنگی، عامل قومیت‌گرایی و اشکالات ساختاری انتخابات و در بُعد محیطی عدم توجه به محیط‌زیست و ناآگاهی به مسائل مربوطه بوده‌اند. بعلاوه نتایج نشان از تفاوت‌های مکانی در ابعاد مورد بررسی دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and recognizing the causes of rural management inefficiency from the perspective of local people in Saman city

نویسندگان [English]

 • Asghar Norouzi 1
 • Heidar Ali Gholamian 2
1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Master of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Rural management can be considered planning for the village, organization, developmental action, and coordination and supervision of the work done. Also, the task of rural managers is to investigate the villagers’ needs, shortcomings, planning, and action to participate in the affairs of social, economic, development, etc. Saman County that in spite of the extensive (natural and human) capabilities faced with several problems in connection with the lack of rural, and it may be found in the management style. Therefore, this study aims to investigate and identify the factors, influencing the inefficiency of rural management from the viewpoint of local people. This study is of applied type and its method is descriptive - analytical and based on surveying. The statistics population consisted of all villagers in Saman, and they were firstly selected from among five villages to determine the sample size first by cluster sampling method and then through using the Cochran’s formula, 368 people were chosen to complete questionnaires by random sampling. The collected data were analyzed using spss20 software. The results of the linear regression test showed that the economic factor alone explains 47 % of the rural management inefficiency. The results of the t-test also showed that the socio-cultural dimension (mean 3.21), economic dimension (mean 3.18), and physical-environmental dimension (mean 3.16) had a significant impact on the inefficiency of rural managers performance. In addition, the results showed that in the economic dimension, the budgeting problems in macro level; in the socio-cultural dimension, ethnicity factor and structural failures of the elections; and in environmental dimension, lack of attention to the environment and ignorance of related issues were the most important factors. The results were also showing the place differences in the studied dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural management
 • inefficiency
 • rural development
 • local community
 • Saman city
 1. احمدی پور، زهرا. رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا. عظیمی آملی، جلال و مهدی پورطاهری(1391). ارائة الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران، مجله ژئوپولتیک، صص 28-1.
 2. ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (۱۳۸۳)، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. نشر نی، تهران.
 3. ایران‌نژاد پاریزی، مهدی(1385) اصول و مبانی مدیریت(در جهان معاصر)، چاپ اول، نشر مدیران، تهران.
 4. ایمانی جاجرمی، حسین و علیرضا کریمی (۱۳۸۸). چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی، مجله توسعه روستایی، ش ۱، صص 114-89.
 5. بدری، سیدعلی(1390). چالشهای مدیریت روستایی در ایران و ارائه سیاست‌های راهبردی، رهنامه سیاستگذاری، ش2، 180-147. دهخدا، علی‌اکبر (1373) لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 6. دهقانی، کیومرث و علی شمس‌الدینی(۱۳۹۳). تحلیلی بر روند حکمروایی مدیریت سنتی و نوین در جامعه روستایی ایران، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره ۳۷، صص 98-59.
 7. رحمانی‌فضلی، عبدالرضا. رحمت‌الله منشی‌زاده و بیژن رحمانی(۱۳۹۶). تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات). مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، ش ۱، پیاپی ۱۷، ص 152-133.
 8. رشیدپور، لقمان و سیدجمال فرج اله حسینی (1386). مدیریت مبتنی بر جامعه روستایی در حفاظت از منابع طبیعی، مجله جهاد، شماره 277 ، صص218-204.
 9. رضاییان، علی(۱۳۷۹)، اصول مدیریت، انتشارات سمت، تهران
 10. رضوانی، محمدرضا(۱۳83)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس، چ 4، تهران.
 11. رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا. حمدالله سجاسی قیداری و جمشید عینالی(۱۳۸۶). نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار»، فصلنامه روستا و توسعه، شماره ۲، صص 30-1.
 12. رکن‌الدین افتخاری، علیرضا. جلال عظیمی آملی. مهدی پورطاهری وزهرا احمدپور(۱۳۹۰). تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران»، پژوهش‌های روستایی، ش ۴، صص 34-1.
 13. سعیدی، عباس(۱۳۷۷) توسعه پایدار و ناپایداری توسعه روستایی، فصلنامه مسکن و انقلاب، ش ۸2، صص 22-17.
 14. عباسی، محمد. عباس جمال‌الدینی و مرضیه اسمعیل پور(۱۳۹۴). رابطه مدیریت نوین روستایی با توسعه روستایی، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی. سیرجان.
 15. علاقه بند، علی(1384)، مدیریت عمومی، چاپ چهاردهم، انتشارات روان، تهران.
 16. فرجی سبکبار، حسنعلی. ناصر بیات و محمدجواد قصابی(۱۳۹۲). شناخت و تحلیل علل ناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه مردم محلی(بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل)، پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، ش3، صص 280-257.
 17. قنبری، سیروس(1396). بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی در شهرستان اصفهان، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی، ش 1، صص 58-41.
 18. کونتز، هرولد. سیریل اودانل و هاینز ویهریخ(1385) اصول مدیریت، ترجمه محمدعلی طوسی، علی‌اکبر فرهنگی، امین‌الله علوی و اکبر مهدویان. تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ 6، جلد اول. تهران.
 19. مرکز آمار ایران(1395)، سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری، mporg.ir.
 20. معین، محمد(1364) فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، تهران.
 21. مولایی هشتجین، نصرالله. تیمور آمار و احمد حاج علیزاده (۱۳۹۳). چالش های مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اسلامی در ماندگاری جمعیت در روستاهای ناحیه مرکزی اردبیل، فصلنامه جغرافیا، انجمن جغرافیای ایران، ش ۴۰،صص 91-73.
 22. مهدوی، داود و زیور کریمی پور(1391). تدوین الگوی مطلوب مدیریت نوین توسعه روستایی ایران، گاهنامه پژوهشی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری، ش 6. صص 16-1.
 23. مهدوی، مسعود. علی‌اکبر نجفی کانی(۱۳۸۴). دهیاری‌ها تجربه‌ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران، (نمونه موردی: دهیاری‌های استان آذربایجان غربی)، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، سال ۳۷، شماره ۵۳، صص 39-21.
 24. نظم فر، حسین. فاطمه محمدی و محبوبه یزدان‌پناه(1397). تبیین نقش شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی(دهستان‌های بخش کلباد شهرستان گلوگاه، برنامه‌ریزی فضایی، سال 8، شماره 2، صص 38-25.
 25. Abdul Wahid. M. Shakil A. Noraini Bt. A. Talib, I. Ali Shah, M. Tahird, F. Ali Jan, M.Qaiser Saleem (2016) Barriers to empowerment: Assessment of community-led local development organizations in Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 1-10.
 26. Elmenofi, G, A.G. Bilali, H.El. Berjan, Sinisa (2014) Governance of rural development in Egypt, Annals of Agricultural Science, 59(2), 285–296.
 27. European Union, (2015) Errors in rural development spending: what are the causes, and how are they being addressed? Special Report. Printed in Luxembourg.
 28. GillIingham, S. Lee, Phyllis C. (2002) the impact of wildlife-related benefits on the conservation attitudes of local people around the Selous Game Reserve, Tanzania. Environmental Conservation, Volume 26, Issue 3, pp. 218-228.
 29. Hukka, Jarmo J. Katko, Tapio S. (2015) Resilient asset management and governance for deteriorating water services infrastructure, 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Procedia Economics and Finance 21, 112 – 119.
 30. Makofane, MDM.Gray, MMA (2007) Factors Hindering the Successful Outcom of Rural Community Projects. Social Work/Maatskaplike Werk: 43(3). 201-208.
 31. Poulton, C (2014) Management in Rural Development, Centre for Development, Environment and Policy, SOAS.
 32. Saimy, I. S, Yusof, N A Mohamed (2013) The Need for Better Water Policy and Governance in Malaysia, 1st World Congress of Administrative & Political Sciences (ADPOL-2012) Procedia - Social and Behavioral Sciences 81 . 371 – 375.
 33. UPHOFF, N (1992) Local Institutions and Participation for Sustainable Development, GATEKEEPER SERIES No. 31, 1-14.
 34. Wang, S. Yang, Y (2010) Grassroots Democracy and Local Governance: Evidence from Rural China, Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 7164–7180.