تأثیر عناصر کالبدی معماری بومی بر پایداری مسکن شهری مطالعه موردی: شهرسنندج

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد بین المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.

2 استادیار معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

با توجه، به اینکه ساختار کالبدی خانه های سنتی، طراحی هوشمندانه ای در خدمت منافع انسان و محیط زیست داشته اند و سازندگان این واحدهای بومی در هر زمان و مکان تلاش می کرده اند تا از طریق ایجاد رابطه ای دوستانه بین محیط زیست، فرهنگ و فرم معماری فضاهای، زندگی را در جهت انسانی شدن سوق دهند. با این رویکرد هداف این تحقیق بررسی عناصر و عوامل تأثیر گذار کالبدی معماری بر مسکن پایدار معاصر در شهر سنندج می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق جمعیت شهر سنندج معادل 412767 نفر می‌باشد. حجم نمونه شامل 381 نفر که از فرمول کوکران به دست آمد و محاسبات در نرم افزار SPSS و Mplus انجام گرفت. بر اساس یافته‌ ها عناصر کالبدی معماری بومی زیبا زیباشناسی با بار عاملی 0/87 بیشترین تأثیر را در مسکن پایدار معاصر شهر سنندج دارد. پس از آن به ترتیب عناصر کالبدی پوشش نمای ساختمانی با بار عاملی 0/82 در ردیف دوم، عناصر کالبدی استحکام بنا با بار عاملی 0/75 در ردیف سوم و عناصر کالبدی برخورداری از امکانات و خدمات لازم با بار عاملی 0/75 در ردیف چهارم قرار دارند. با توجه، به نتایج بدست آمده مساکن شهر سنندج با چالش هایی نظیر فقر، نابرابری درآمدی، مهاجرت های روستایی به شهر، غفلت از مدیریت کالبدی و فضایی و آسیب پذیری بالایی رو به رو هستند و می توان دریافت که ارتباط بین رویکرد های پایدار و توسعۀ کالبدی بسیار کم رنگ است .لذا برای تعدیل ناپایداری مسکن معاصر شهر سنندج، توجه به رفع مشکلات شاخص ‌های ابعاد کالبدی در قالب شاخص ‌های زیباشناسی، پوشش نمای ساختمان، استحکام بنا و برخورداری از امکانات مورد نیاز لازم و ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of physical elements of indigenous architecture on the sustainability of urban housing Case study: Shahr Sanandaj

نویسندگان [English]

 • Kaveh Ahmadi 1
 • Ghorban Mahboubi 2
 • Bakhtyar Ezatpanah 3
1 PhD student in Architecture, Jolfa International Branch, Islamic Azad University, Jolfa, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The purpose of this study is to study and study the housing of Sanandaj in terms of stability of physical elements. Because the houses of Sanandaj have a unique architectural style and construction style, this architectural style is taken from their traditions and cultures and is studied according to natural features, and they have been able to have a beautiful view of the combination of nature and It brought human activities such as traditional housing and doubled the richness of culture and tourism. Location, general shape of housing and general texture of the city are also closely related to the type of livelihood and the form of production and its economic resources. However, despite various bottlenecks to achieve the desired development in Sanandaj, it is necessary to measure and evaluate the dimensions of housing sustainability in Sanandaj. Because housing, in addition to having a variety of natural attractions and landscapes, can become attractive places for development due to cultural backgrounds, traditions and customs. Traditional houses in the historical context of Sanandaj are a successful example of human endeavor to create a living space by creating maximum material and spiritual comfort in the face of harsh climatic conditions. Today, the neglect of these houses has become so great that if we procrastinate a little longer, all their cultural, identity and architectural values will soon be buried behind the original non-original constructions. Trying to record the features and patterns of these houses can be a way to preserve these patterns and prevent them from being forgotten due to destruction and guarantee their stability, along with protection, restoration and restoration solutions.
Therefore, determining the areas of development affecting the sustainability of urban housing and then providing the basis for private-public sector investment in Sanandaj can be one of the objectives of this study. With this approach, the mental gap of the present article is based on the following: What are the most important factors affecting the housing stability of Sanandaj in physical terms?
Methodolog
The method of the present study is descriptive-analytical method according to the objectives of the research (measuring the structure of contemporary sustainable housing based on the physical components of indigenous architecture). The statistical population of the study includes the population of Sanandaj which is 412767 people. The sample size was obtained through Cochran's formula, which was equal to 383 people. The random sampling method was simple. In terms of time, the present article is cross-sectional. The questionnaire is set in 5 options on a Likert scale. For the validity of the questionnaire, the opinions of professors and experts were used by calculating the content validity ratio for each item, and the need for its presence in the questionnaire was determined based on the table of Lavsche. Cronbach's alpha was used for the reliability of the questions, which was equal to 0.88, which indicates the appropriate reliability of the research tool. It was concluded that the questionnaire has a high reliability. Calculations were performed in SPSS and Mplus software.
 
Results and Discussion
The results showed that the aesthetic factor with a factor load of 0.87 has the greatest impact on contemporary sustainable housing in Sanandaj. After that, the building facade covering factor with a factor load of 0.82 is in the second row, the building strength factor with a factor load of 0.75 is in the third row, and the factor of having the necessary facilities and services with a factor load of 0.75 are in the fourth row. . The following analysis of the indicators is as follows: in the aesthetic factor, the human scale with a factor load of 0.92, the coordination of the openings with the walls with a factor load of 0.91, the visual balance and symmetry with a factor load of 0.90, the architectural style With a factor load of 0.86, geometric proportions with a factor load of 0.76 were placed in the next rows in terms of influencing the aesthetic stability factor. In terms of the facade covering factor, the use of non-eco-friendly materials with a factor load of 0.85 has the greatest impact in terms of stability, followed by the combined use of eco-friendly and non-eco-friendly materials with a factor load of 0.83 and the use of materials. Ecotourism with a factor load of 0.78. In terms of the strength of the building in the stability of contemporary housing in Sanandaj, the effect of residential units in energy savings with a factor load of 0.82 and the durability of the structure with a factor load of 0.72 and the durability of materials with a factor load of 0.71 in the rows Next are the effects. In terms of having the necessary facilities and services, the rate of having facilities with a factor load of 0.69, the amount of access to facilities with a factor load of 0.67, the rate of having a residential unit with space with a factor load of 0.63 and satisfaction with housing architecture with Factor loads of 0.61 were placed in the next rows.
 
Conclusion
Residential houses in Sanandaj city had four aspects in terms of physicality, the strength of the building, beauty, having facilities to cover the facade of the building. These four aspects, in each building group, had their own characteristics that were appropriate to their social, economic, political and cultural situation. In fact, the type of culture and life of human beings will have a significant impact on the types of residential spaces. What is worth considering is the role of the architect in all four aspects of the building type, so that the architect was trying to meet the architectural demands while constructing the structure. However, considering the role of the contemporary architect in architectural design apart from the building structure, measures should be taken so that even structural design is part of the architectural design process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing
 • body
 • sustainable housing
 • architecture
 • Sanandaj city
 1. اسلامی محمود آبادی، شیما؛ مفیدی شمیرانی، سید مجید و حبیب، فرح (1399). در بررسی اصول معماری مسکن بومی اقلیم گرم و خشک ایران با رویکرد تأثیر شکلی بنا در ارتقاء آسایش حرارتی استفاده‌ کنندگان از بنا، هنر اسلامی، دوره 17، شماره 40، صص. 29-21.
 2. بمانیان، محمد رضا و صالح، الهام (1390). بررسی مفهومی باغسازی ایرانی در رویکرد پدیدارشناسی در معماری منظر، تبارشناسی و شاخص شناسی، مدیریت شهری، دوره 9، شماره 28، صص80-61.
 3. دانا سالم، محمد (1398). گونه شناسی کالبدی- ذهنی مسکن بومی مناطق غرب کردستان بر بنیاد نگره تاریخی- تکاملی (مدرسه موراتوری)، مسکن و محیط روستا، دوره43، شماره 165، صص. 33-48.
 4. ربیعی فر، ولی اله؛ حقیقت نایینی، غلامرضا و قرایی فریبا (1392). ارزیابی ابعاد کالبدی مسکن با رویکرد توسعۀ پایدار شهری، نمونه موردی: منطقه 8 شهر، کرج، معماری و شهرسازی آرمان شهر، دوره 5، شماره 11، صص. 221-207.
 5. ضرغامی اسماعیل، خاکی علی، سادات سیده اشرف، (1395). بررسی تطبیقی معماری پایدار و مطابقت آن با معماری بومی خانه های سنتی در شهر ایرانی- اسلامی، معماری و شهرسازی پایدار، دوره 4، شماره 1، صص. 30-15.
 6. طاووسی طباطبایی سید ایمان و وکیلی، سمیرا (1398). بررسی معیارهای مسکن مطلوب با توجه، به اصول پایداری در مسکن معاصر، کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، اهواز، 29 آبان 1398، دانشگاه شهید چمران اهواز، صص.12-1.
 7. قنبری، فاطمه و انجم شعاع، امینه (1394). انعطاف پذیری راهکاری برای دستیابی به پایداری در مسکن معاصر، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، 20 اسفند 1394، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا. دبی، امارات. صص. 18-1.
 8. مداحی سید مهدی، معماریان غلامحسین، بمانی نائینی مونا، خدادادی فخرآبادی طلیعه (1396). خوانش و فهم کالبد خانه در معماری بومی خراسان (نمونه موردی: شهر بُشرویه دوره ما قبل پهلوی)، مسکن و محیط روستا، دوره 36، شماره 59، صص. 78-63.
 9. نظام دوست، سید امیر رضا؛ کلانتری خلیل آباد، حسین و یاران، علی (1398). تبیین الگوی کالبدی مسکن معاصر مبتنی بر معماری زمینه  گرا در شهر کاشان. مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره 10، شماره 38، صص. 20-5.
 10. هدایت اعظم، طبائیان و سیده مرضیه (1391). بررسی عناصر شکل دهنده و دلایل وجودی آن ها در خانه های بافت تاریخی بوشهر، معماری اقلیم گرم و خشک، دوره 3، شماره 3، صص. 52-35.
 11. AndriC, I., Le Corre, O., Lacarrière, B., Ferrão, P. & Al-Ghamdi, S.G. (2019). Initial approximation of the implications for architecture due to climate change. Advances in Building Energy Research, Vol.15, No.3, pp. 337-367. doi:10.1080/17512549.2018.156298
 12. Bemanian, M.R. Saleh, (2019). A Conceptual Study of Iranian Horticulture in the Phenomenological Approach to Landscape Architecture, Genealogy and Indexology, Urban Management, Vol. 9, No. 28, pp. 61-80. [Persian].
 13. Chan, A.P Adabre MA (2019). Bridging the gap between sustainable housing and affordable housing: The required critical success criteria (CSC). Build Environ Vol. 151, pp 112-125
 14. Clark, V., Tuffin, K., Frewin, K., & Bowker, N. (2018). Housemate desirability and understanding the social dynamics of shared living. Qualitative Psychology, Vol.5, No.1, pp. 26-40. https://doi.org/10.1037/qup0000091.
 15. Dana Salem, M. (2019). Physical-Mental Typology of Indigenous Housing in Western Kurdistan Based on Historical-Evolutionary Perspective (Moratorium School), Housing and Rural Environment, No.165, pp. 33-48. [Persian].
 16. Díaz‐López, C. & Carpio, M. (2019). Martín‐Morales, M.; Zamorano, M. A comparative analysis of sustainable building assessment methods. Sustain. Cities Soc. Vol.49, pp 1-6
 17. Ghanbari, F. & Shoaam, A. (2015). Flexibility of a Strategy for Achieving Sustainability in Contemporary Housing, International Conference on Engineering and Applied Sciences, March 11, 2016, Vira Capital of Ideas. Dubai, UAE. PP. 1-18. [Persian].
 18. Halling, S. (2021). Phenomenology as fidelity to phenomena: Moving beyond the Van Manen, Smith, and Zahavi debate. The Humanistic Psychologist, Vol.49, No.2, pp. 342–353. https://doi.org/10.1037/hum0000195.
 19. Han, M.J.N. & Kim, M.J. (2019). Green environments and happiness level in housing areas toward a sustainable life,” Sustain., Vol. 11, No. 17, pp. 1-18.
 20. Hedayat, A. & Tabaian, SM. (2012). A Study of the Shaping Elements and the Reasons for Their Existence in Houses of Bushehr Historical Texture, Hot and Dry Climate Architecture, Volume 3, Number 3, pp. 35-52. [Persian].
 21. Henilane, I. (2016). Housing Concept and Analysis of Housing Classification. Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, Vol.4, No.1, pp. 168-179. http://dx.doi.org/10.1515/bjreecm-2016-0013http://www.degruyter.com/view/j/bjreecm.
 22. Ibrahim, H. G.A. (2016). Regeneration of Sustainability in Contemporary Architecture: Approach Based on Native Function and Activities to Strengthen Identity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 216, No. 800-809. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.077.
 23. Islami Mahmoud Abadi Sh, Mofidi Shemirani S.M, Habib F, (2020). in the study of architectural principles of indigenous housing in hot and dry climates of Iran with the approach of the formal effect of the building in promoting thermal comfort of building users, Islamic Art, Volume 17, Number 40,pp. 21-39. [Persian].
 24. Ji, F. & Zhou, S. (2021). Dwelling Is a Key Idea in Traditional Residential Architecture’s Sustainability: A Case Study at Yangwan Village in Suzhou, China. Sustainability,Vol. 13, pp, 1-19. 6492. https://doi.org/10.3390/su13116492
 25. Kim, J.J. (1998). Sustainable Architecture Module: Introduction to Sustainable Design, National Pollution Prevention Center for Higher Education, Michigan. pp 1-150.
 26. Lavagna, M., Baldassarri, C., Campioli, A., Giorgi, S., Dalla Valle, A., Castellani, V. & Sala, S. (2018). Benchmarks for environmental impact of housing in Europe: Definition of archetypes and LCA of the residential building stock. Build. Environ. Vol.145, pp. 260-275.
 27. Lopez, R. (2010). Sense of place and design. Focus, Vol.6, No.1, pp. 46-52.
 28. Madahi, S., Memarian AH, Bemani Naeini, M. & Khodadadi Fakhrabadi, I. (2017). Reading and understanding the body of the house in the native architecture of Khorasan (case study: the city of Boshrouyeh of our pre-Pahlavi period), housing and rural environment, Vol 36, No. 59, pp. 63-78. [Persian].
 29. Monzón, M. & López‐Mesa, B. (2018). Buildings performance indicators to prioritise multi‐family housing renovations. Sustain. Cities Soc. Vol.38, pp. 109-122.
 30. Nainggolan, S.M, Dewi, O.C. & Panjaitan. T.h. (2020). 10 Criteria of Sustainable Housing: A Literature Review, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 475, pp. 42-53.
 31. Nezamdoost, S., Sheriff Khalilabad, H. & Yaran, A. (2019). Explaining the physical model of contemporary housing based on contextual architecture in Kashan. Iranian Islamic City Studies, Vol.10, No.38, pp. 5-20. [Persian].
 32. Norton, J, (1999). Sustainable Architecture: a process for achieving shelter that will keep going, www.dwf.org.
 33. Oyebanji, A.O., Liyanage, C. & Akintoye. A. (2017). Critical Success Factors (CSFs) for achieving sustainable social housing (SSH), Int. J. Sustain. Built Environ., Vol. 6, No.1, pp. 216-227.
 34. Qusen Zumaya, J. & Baqir Motlak, J. (2021). Sustainable Housing Indicators and Improving the Quality of Life: The Case of Two Residential Areas in Baghdad City. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol.754, No.1, 1-15. 012002. doi:10.1088/1755-1315/754/1/012002
 35. Rabieifar, W., Haghighat Naeini, Gh. & Qaraei, F. (2013). Evaluation of physical dimensions of housing with the approach of sustainable urban development, case study: District 8, Karaj, Armanshahr Architecture and Urbanism, Volume 5, Number 11, pp. 207-221. [Persian].
 36. Rahman, NA, Ab Manan NA, Saad NL, Abdullah K, Soffian NSM, Ahmad, AL. (2018). Public facilities guidelines calculator for sustainable housing development. J Inov Malays, Vol.1, No.2, pp 125-144.
 37. Rashid, M., & Ara, D. R. (2015). Modernity in tradition: Reflections on building design and technology in the Asian vernacular. Frontiers of Architectural Research, Vol.4, No.1, pp. 46-55. http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2014.11.001.
 38. Saldaña-Márquez, Gámez-García, Gómez-Soberón, Arredondo-Rea, Corral-Higuera. & Gómez-Soberón. (2019). Housing Indicators for Sustainable Cities in Middle-Income Countries through the Residential Urban Environment Recognized using Single-Family Housing Rating Systems. Sustainability, Vol.11, No.16, pp.1-29. 4276. doi:10.3390/su11164276
 39. Saldaña‐Márquez, H., Gómez‐Soberón, J.M., Arredondo‐Rea, S.P., Gámez‐ García, D.C. & Corral‐Higuera, R. (2018). Sustainable social housing: The comparison of the Mexican funding program for housing solutions and building sustainability rating systems. Build. Environ. Vol.133, pp. 103-122.
 40. Seamon, D. (1982). The Phenomenological Contribution to Environmental sychology, in the Journal of Environmental Psychology, Vol.2, pp119-140.
 41. Shama, Z.S. & Motlak, J.B. (2019). Indicators for Sustainable housing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.518, pp. 1-17. 022009. doi:10.1088/1757-899x/518/2/022009.
 42. Sisson, A. & Rogers, D. (2020). Housing. International Encyclopedia of Human Geography, International Encyclopedia of Human Geography, Vol.7, pp. 69-73. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10269-0.
 43. Smets, P. & Lindert. P. (2016). Sustainable housing and the urban poor, Int. J. Urban Sustain. Dev., Vol.8, No.1, pp. 1-9.
 44. Syed Jamaludin, S. Z. H, Mahayuddin, A. & Hamid, S.H.A. (2018). Challenges of Integrating Affordable and Sustainable Housing in Malaysia, IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., Vol.140, No.1, pp. 1-12.
 45. Tavousi Tabatabai, S.A. & Vakili, S. (2019). A Study of Desirable Housing Criteria according to the Principles of Sustainability in Contemporary Housing, National Conference on Contemporary Iranian Architecture and Urban Planning, Ahvaz, November 20, 2019, Shahid Chamran University of Ahvaz, pp. 1-12. [Persian].
 46. Wu, Y., Luo, J. & Peng, Y. (2020). An optimization-based framework for housing subsidy policy in China: Theory and practice of housing vouchers. Land Use Policy, Vol. 94, pp 1-15, 104526. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0264837719318897.https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104526.
 47. Yee Qin, H. T, Poh Im, L. & AbdulLateef, O. (2020). sustainability of affordable housing: A review of assessment tools, International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, Vol.11, No.8, pp, 1-17, http://TUENGR.CO M/V11A/11A8P.pdf. https://doi.org/ 10.14456/ITJEMAST.2020.157.
 48. Yip, N.M, Mohamad, J. & Ching. G.H. (2017). Indicators of Sustainable Housing Development (SHD): A Review and Conceptual Framework, Vol. 8, No. 9, pp. 306-316.
 49. Zarghami, A., Khaki, A. & Sadat, S.A. (2016). A comparative study of sustainable architecture and its compliance with the native architecture of traditional houses in the Iranian-Islamic city, sustainable architecture and urban planning, Vol.4, No. 1, pp. 15-30. [Persian].