محدودیت های توسعۀ یکپارچۀ روستایی- شهری ناحیۀ سروآباد (کردستان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

توسعه یکپارچه به مفهوم یکجانگری به ارتباط منطقی فضایی- زمانی بین بخش ها در برنامه‌ریزی‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی است که قاعدتا بر مشارکت فعال مردمی و مدیریت واحد ناحیه‌ای تاکید می‌ورزد. افزون بر این، توجه لازم به تعامل اثرگذار عرصه‌های روستایی و شهری در این چارچوب پیوسته مورد تاکید است، زیرا در غیر این صورت، آنچه اتفاق افتد، نه به نفع مراکز روستایی و نه یاور کانونهای شهری خواهد بود. نظام فضایی ناحیه سروآباد، با وجود قابلیت‌های برجسته، به دلیل فقدان ناهماهنگی ساختاری- کارکردی اقتصادی و برنامه‌ریزی مناسب و یکجانگر، از اهداف توسعة مطلوب و یکپارچه روستایی- شهری دور مانده است. مقاله حاضر در ارتباط با ناحیه سروآباد (شامل دو شهر سروآباد و اورامان‌تخت و روستاهای ناحیه) با توجه به رویکرد توسعه یکپارچه روستایی- شهری و با تکیه بر مطالعات میدانی و پیمایشی، بر اساس پژوهشی همه‌جانبه، به دنبال شناخت و تحلیل محدودیت های توسعة روستایی- شهری این ناحیه بوده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد، گرچه بین شاخص‌های اجتماعی- فرهنگی و کالبدی- فضایی، ارتباط مستقیم و معناداری ملاحظه می‌شود، متغییرهای ایمنی، اقتصادی- تولیدی و طبیعی- اکولوژیک، بترتیب از کمترین ارتباط و متغییر جریانهای فضایی با نشانه‌های توسعة یکپارچه، از ارتباطی متوسط برخوردار است؛ در نتیجه، توسعه یکپارچه روستایی- شهری، آنطور که انتظار می‌رود، تحقق نیافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Limitations of Integrated Rural-Urban Development in Sarvabad District (Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • Loghman Zamani 1
  • abbas saidi 2
  • Abdolraza Rahmani 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Professor of Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Integrated development in the sense of homogeneity is the logical spatio-temporal relationship between departments in environmental, economic, social and physical planning, which typically emphasizes the active participation of the people and the unified management of the district. In addition, the necessary attention to the effective interaction of rural and urban areas in this continuous framework is emphasized, because otherwise, what happens will not be in the interest of rural centers or helpers of urban centers. The spatial system of Sarvabad region, despite its outstanding capabilities, due to the lack of structural-functional economic inconsistency and appropriate and uniform planning, is far from the goals of optimal and integrated rural-urban development. The present article is related to Sarvabad region (including Sarvabad and Oraman-Takht cities and villages of the region) according to the integrated rural-urban development approach and relying on field and survey studies, based on comprehensive research, seeking to identify and analyze the limitations of rural development. It was a city in this area. The results show that although there is a direct and significant relationship between socio-cultural and physical-spatial indicators, safety, economic-productive and natural-ecological variables, with the least correlation and spatial flow variables with signs of integrated development, from moderate relationship, respectively. Enjoys; As a result, integrated rural-urban development has not been achieved as expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development restrictions
  • integrated rural development
  • space system
  • Sarvarabad area