تبیین قابلیت های کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی منطقه سبلان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری، ایران.

3 استاد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیت های کارآفرینی در منطقه روستایی سبلان نگارش یافته و در این راستا، به مطالعه ابعاد و شاخصه های توسعه پایدار مناطق روستایی، کارآفرینی و اصول و روش های آن در روستاهای منطقه پرداخته و در نهایت، با توجه به قابلیت های ایجاد اشتغال و کارآفرینی موجود در منطقه سبلان، راهکارهای بهینه به منظور کارآفرینی در این منطقه، توسعه اقتصادی و توسعه پایدار آن را ارائه می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. در گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. در نهایت، داده های خام با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تک متغیره در نرم افزار spss22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مناطق روستایی سبلان از قابلیت های کارآفرینی متعددی برخوردارند که عبارت است از قابلیت های گردشگری در زمینه اکوتوریسم، توریسم مذهبی و توریسم ورزشی؛ قابلیت جغرافیای پزشکی در زمینه کشت گیاهان دارویی، عسل درمانی و آب درمانی؛ منابع معدنی از قبیل کانی های فلزی، غیر فلزی و مصالح ساختمانی. واژگان کلیدی: کارآفرینی، توسعه پایدار، مناطق روستایی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining Entrepreneurial Capabilities in Rural Areas (Case Study of Sabalan Region)

نویسندگان [English]

  • Farzane Oghbaei 1
  • Alireza Stealaji 2
  • Parviz Kardavani 3
1 PhD Student in Geography, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Shahreri, Iran.
3 Professor of Geography, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was written with the aim of explaining entrepreneurial capabilities in rural areas of Sabalan and in this regard, studied the dimensions and characteristics of sustainable development of rural areas, entrepreneurship and its principles and methods in rural areas of the region. Job creation and entrepreneurship in Sabalan region, offers optimal solutions for entrepreneurship in this region, economic development and sustainable development. This research is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of method. In data collection, two methods of library and field (questionnaire) have been used. Finally, the raw data were analyzed using one-way analysis of variance, Spearman correlation coefficient and univariate regression in spss22 software. The results indicate that rural areas of Sabalan have several entrepreneurial capabilities, including tourism capabilities in the field of ecotourism, religious tourism and sports tourism; Ability of medical geography in the field of cultivation of medicinal plants, honey therapy and hydrotherapy; Mineral resources such as metallic, non-metallic minerals and building materials. Keywords: Entrepreneurship, Sustainable Development, Rural Areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • sustainable development
  • rural areas