الگوی بهینه تاب آوری در بافت های مسئله دار شهری نمونه موردی: محله فرحزاد تهران

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ابران.

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ابران.

چکیده


یکی از مهمترین ایدههایی که در دهه حاضر هم در مدیریت بحران و هم در مدیریت شهری مطرح شده است، ایجاد شهرهای تاب آور و مقاوم در برابر بحرانهای مختلف است. هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی تاب آوری در محله فرحزاد تهران است. برای ارزیابی تابآوری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی ـ مدیریتی از تکنیک پرسشنامه و برای ارزیابی تابآوری در بخش کالبدی، از مطالعات میدانی و نرم افزار GIS استفاده شد.این پژوهش برمبنای این فرضیات بنا شده که ظرفیت های نهادی و اجتماعی در تاب آوری منطقه ی فرحزاد نقش بسزایی دارند و همچنین می توان به الگوی بهینه ی تاب آوری در منطقه ی فرحزاد جهت تاب آوری بیشتر در این منطقه دست یافت. نتایج این پژوهش بیان می کند که در زمینه تاب آوری اجتماعی در محله فرحزاد شاخص تمایل اجتماعی به مشارکت با میانگین 94/3 در رتبه اول قرار دارد. شاخص پیوندهای اجتماعی با همسایگان با میانگین 82/3 در رتبه دوم و شاخص توانایی انطباق با آشفتگی ها و تنش ها با میانگین 64/3 در رتبه سوم قرار دارد. شاخص های مشارکت در تصمیم گیری و میزان مشارکت برای رفع بحران به ترتیب با میانگین های 55/3 و 46/3 در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. درک محلی از خطر با میانگین 15/3 در رتبه ششم و دانش و آگاهی نسبت به بحران با میانگین 95/2 در رتبه هفتم قرار دارند. در می توان گفت نگاهی که تاکنون در مدیریت سوانح و مدیریت شهری وجود داشته، بیشتر نگاه مقابله ای و کاهش مخاطرات بوده است و مجموع میانگین تاب آوری اجتماعی در محله مورد مطالعه برابر با 50/3 است که می توان گفت میزان تاب آوری اجتماعی در محله فرحزاد در سطح متوسط قرار دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal resilience model in problematic urban contexts Case study: Farahzad neighborhood of Tehran

نویسندگان [English]

  • Nessa Khazaei 1
  • Hossein Mojtaba Zadeh Khaneghahi 2
  • Abolfazl Meshkini 3
  • Nasser Eghbali 4
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran.
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Ebran.
4 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Ebran.
چکیده [English]

One of the most important ideas that has been proposed in both crisis management and urban management in the current decade is to create resilient cities that are resistant to various crises. The main purpose of this study is to assess resilience in Farahzad neighborhood of Tehran. A questionnaire technique was used to assess resilience in social, economic and institutional-managerial dimensions and field studies and GIS software were used to assess resilience in the physical sector. This study is based on the assumption that institutional and social capacities in resilience in the region. Farahzad have a great role and also the optimal pattern of resilience can be achieved in Farahzad region for more resilience in this region. The results of this study indicate that in the field of social resilience in Farahzad neighborhood, the index of social willingness to participate with an average of 3.94 is in the first place. The index of social ties with neighbors with an average of 3.82 is in second place and the index of ability to adapt to turmoil and stress with an average of 3.64 is in third place. Indicators of participation in decision-making and the level of participation in resolving the crisis are in the fourth and fifth ranks with averages of 3.55 and 3.46, respectively. Local perceptions of risk are ranked sixth with an average of 3.15 and crisis knowledge and awareness are ranked seventh with an average of 2.95. It can be said that the view that has existed so far in accident management and urban management has been more confrontational and risk reduction view and the total average of social resilience in the study neighborhood is equal to 3.50, which can be said that the rate of social resilience in Farahzad neighborhood is in the middle level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • problematic urban contexts
  • Farahzad neighborhood of Tehran