ارزیابی روند توسعه شهری با روش جا پای جغرافیا (مطالعه موردی:منطقه 13کلان شهر تهران)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی دوموضوع مهم ردپای جغرافیایی وتوسعه پایدار شهری درلایه های مدیریت وبرنامه ریزی شهری می پردازد. جمع‌آوری وگردآوری اطلاعات با روش­ کتابخانه ­ای،میدانی وپرسشنامه انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی، تبیینی واز طریق مدل جای پای جغرافیا(ردپای اکولوژیکی) برای تعیین توسعه پایدارجامعه شهری درمنطقه13انجام گرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهد که جای پای جغرافیا (ردپای اکولوژیکی)منطقه معادل 1.913هکتاربه ازای هرنفردرسال می باشد،این بدان معناست که این منطقه 1.376برابربیش ازسهم خود ظرفیت اکولوژیکی قابل تحمل را به خود اختصاص داده ومنطقه 13برای برآوردن نیازهای خویش به مناطق دیگرتهران نیازمند و ازسوی دیگرالگوهای توسعه منطقه بنا برمحاسبات صورت گرفته ازطریق ضرایب جینی وآنتروپی نسبی شانون تا حدودی پراکنده بوده ونابرابری وعدم تعادل درتوزیع جمعیت نیزدرنواحی چند گانه آن مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The trend of urban development with geographical foothold (Case Study: Municipality, District13)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Sadat Sajjadi 1
  • Abbas Arghan 2
  • Zeynab karkehabadi 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

This study examines two important geographic footprint in layer management and sustainable urban development and urban planning.Methods of collecting and gathering information from the library, field work and questionnaires were used. This descriptive study, explain and through the geography footprint (ecological) for determining the safety of the urban population ) District 13 ( . The results show that the ecological footprint area of 1.913 hectares per person per year, This means that this area 1.376 times more than their share of ecologically sustainable capacity allocated The results of this study corroborates the notion that their needs for sustainable security in the region 13 to meet the needs of other regions is Tehran And the other regional development patterns, according to calculations by Gini coefficients of inequality and relative entropy and Shannon somewhat scattered and uneven distribution of population in urban areas it is evident.