سنجش توسعۀ پایدار محله ای (مطالعۀ موردی : شهر خرم‌آباد )

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

تحلیل پایداری و وضعیت شاخصه ای پایداری در سطح محله­های شهری به عنوان رهیافتی جهت دستیابی به  توسعۀ پایدار شهری همواره یکی از اهداف مدیران شهری بوده است. بر این اساس هدف از این پژوهش  بررسی وضعیت توسعه پایدار محله­ای  در سطح محلات شهر خرم­آباد و به طور کلی شناخت وضعیت  متفاوت بین محلات  و نشان دادن سطوح  مختلف محلات از نظر شاخصهای توسعه­پایدار محله­ای بوده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون آنوا، در همه­ی شاخص­های توسعه­ی پایدار محله­ای (شاخص اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، زیست ­محیطی، کالبدی)،بین محلات مورد بررسی از نظر تفاوت میانگین ها اختلافات معنادار است به عبارت دیگر در سطح معناداری آزمون فیشر برای هرچهار شاخص  برابر با 0/000 می باشد  و در سطح اطمینان 0/95 درصد کوچکتر از0/05 است بنابراین تفاوت معنی­ داری از نظر میانگین بین گروه ها وجود دارد  و همه محلات از نظر این شاخص­ها در وضعیت  متفاوتی قرار دارد. همچنین به منظور پاسخگویی به سوال پژوهش وجهت تعیین سطوح همگن توسعه ­پایدار محله­ای و رتبه­بندی محلات از نظر سطح برخورداری از شاخصهای توسعه­ی پایدار محله­ای از نتایج تحلیل خوشه­ای و آزمون توکی استفاده شده است.بر اساس نتایج حاصل از آن محله شیرخوارگاه دارای توسعه­ پایدار محله ­ای بالا در سطح 3 (پایدار)، محله­ه ای ساحلی خواجوی، تفکیکی دلفان، شهدا، فازیک، علوی دارای توسعه­ پایدار محله­ ای  متوسط در سطح 2(نیمه پایدار)، محله کرگانه، اسپستان شرقی و گل سفید دارای توسعه­پایدار محله­ای پایین در سطح  1 (ناپایدار) در محدوده مورد مطالعه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Sustainable Neighborhood Development (Case Study: Khorramabad City)

نویسندگان [English]

  • Somaye Rahimi yekta 1
  • Asghar Shokrgozar 2
  • Maryam Jafarimehabadi 2
1 MA in Geography and Urban Planning, University of Guilan, Guilan, Iran.
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Guilan, Guilan, Iran.
چکیده [English]

Sustainability analysis and the status of sustainability indicators at the level of urban neighborhoods as an approach to achieve sustainable urban development has always been one of the goals of city managers. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the situation of sustainable neighborhood development in the neighborhoods of Khorramabad and in general to recognize the different situation between neighborhoods and show different levels of neighborhoods in terms of indicators of sustainable neighborhood development. According to the results of ANOVA test, in all indicators of sustainable development of neighborhoods (socio-cultural, economic, environmental, physical indicators), there are significant differences between the studied areas in terms of differences in means, in other words, the level of Fisher test for All four indicators are equal to 0.000 and at the confidence level of 0.95% is less than 0.05, so there is a significant difference in terms of the average between the groups and all neighborhoods are in a different position in terms of these indicators. Also, in order to answer the research question, in order to determine the homogeneous levels of sustainable neighborhood development and ranking the neighborhoods in terms of the level of sustainable neighborhood development indicators, cluster analysis and Tukey test results have been used. Level 3 (sustainable), coastal neighborhoods of Khajavi, Delfan, Shohada, Fazik, Alavi with sustainable development of medium-sized neighborhoods in level 2 (semi-sustainable), Karganeh neighborhood, Eastern Spestan and Gol Sefid with sustainable development of low-level neighborhoods in level 1 (unstable) in the area Are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood
  • Sustainable Development
  • Sustainable Urban Development
  • Sustainable Neighborhood Development
  • Khorramabad