بررسی رابطه اکوتوریسم با ایجاد فرصت های اشتغال زایی روستایی با تأکید بر نقش اقلیم ( مطالعه موردی: شهرستان ماسال)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران.

چکیده

اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت، نوعی گردشگری پایدار است که با مشارکت گردانندگان بومی و بهره گیری از پتانسیل های طبیعی گردشگری میسر می شود. ماسال به لحاظ برخورداری از امکانات و تسهیلات در مقایسه با سایر شهرستان های استان گیلان، توسعه نیافته است درواقع نوعی روستا شهر محسوب می شود که با برنامه ریزی مناسب و درست، می توان زمینه توسعه همه جانبه آن را فراهم آورد، ولی پیش از آن شناخت و معرفی توان ها و قابلیت های این شهرستان ضروری است. از اینرو هدف از این پژوهش امکان سنجی توسعه اکوتوریسم شهرستان ماسال با تأکید بر نقش اقلیم با ایجاد فرصتهای اشتغالزایی می باشد، در واقع محقق در این پژوهش در پی رسیدن به پاسخی مناسب و مطلوب برای این سئوالهای تحقیق است: 1ـ آیا می توان گفت اصلی ترین دلیل اشتغال زایی در شهرستان و روستاهای تابعه ماسال جاذبه های توریستی و آب و هوا و اقلیم منطقه است؟ 2ـ آیا بین میزان جاذبه های طبیعی و اقلیم شناسی شهرستان ماسال و جذب توریست در این منطقه رابطه ای وجود دارد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانهای و میدانی است .ضمن آنکه واحد تحلیل در این پژوهش فرد و جامعه آماری کلیه کارشناسان و خبرگان و شاغلین حوزه گردشگری شهر ماسال  بوده )حدوداً 152 نفر( و بدلیل محدود بودن جامعه آماری سرشماری صورت گرفته است .داده های جمعآوری شده از طریق پرسشنامه پس از کدگذاری و انتقال به نرم افزار رایان های 19 SPSS، تجزیه و تحلیل گردید. برای آزمون فرضیات، از آزمونهای خی دوی تک متغیره، تحلیل عاملی و آزمون فریدمن شده است .نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که بین جاذبه های توریستی شهرستان ماسال و میزان اشتغال زایی افراد در این شهرستان، بین میزان تأثیرگذاری اقلیم  و جذب توریسم در شهرستان ماسال و بین میزان تحصیلات شاغلین شهرستان ماسال و جذب توریسم رابطه معنادار است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between ecotourism and creating rural employment opportunities with emphasis on the role of climate (Case study: Masal city)

نویسندگان [English]

  • Saeed Kamyabi 1
  • Kobra Skandari Taskooh 2
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan Branch, Iran.
2 Master of Geography, Tourism Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Ecotourism or nature tourism is a type of sustainable tourism that is made possible by the participation of local operators and the use of natural tourism potentials. Masal has not been developed in terms of possibilities and facilities in comparison with other cities of Gilan province. In fact, it is a kind of village-city that with proper and correct planning, it can provide the ground for its comprehensive development, but before that And it is necessary to introduce the capabilities and capabilities of this city. Therefore, the purpose of this study is to assess the feasibility of ecotourism development in Masal city by emphasizing the role of climate by creating employment opportunities. The most important reason for job creation in the city and villages of Masal is the tourist attractions and the climate and climate of the region? 2- Is there a relationship between the amount of natural and climatic attractions of Masal city and tourist attraction in this region? The present study is a correlational study in terms of applied purpose and descriptive research method. The method of data collection is both library and field. In addition, the unit of analysis in this study was the individual and the statistical population of all experts and professionals in the field of tourism in Masal (approximately 152 people) and due to the limited statistical population, the census was conducted. The collected questionnaire was analyzed by coding and transferred to SPSS 19 computer software. To test the hypotheses, univariate chi-square tests, factor analysis and Friedman test were performed. Tourist attractions of Masal city and the rate of job creation of people in this city, there is a significant relationship between the impact of climate and tourism attraction in Masal city and between the level of education of Masal city employees and tourism attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Climate
  • Masal
  • Employment