تحلیل روند تحقق پذیری شهر همیار کودک (Cfc) مطالعه موردی: شهر شیراز

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه جغرافیای سیاسی, ایران.

چکیده

   مفهوم شهر همیار کودک براساس سیستمی است که در آن به حقوق کودکان توجه می شود و سیاست ها و قوانین و برنامه ها و بودجه را براساس نیازهای کودکان در شهرهای امروزی منعکس می کند. طرح مراکز همیار کودک توسط صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد (هابیتت) در سال 1996 تاسیس شد. هدف این طرح، اجرای کنوانسیون حقوق کودک در سطحی بود که در آن بتوان بیشترین تاثیر را بر روی کودکان گذاشت. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف روند تحقق پذیری شهر همیار کودک در شهر شیراز انجام پذیرفته است.روش تحقیق این نوشتار، توصیفی تحلیلی به صورت موازی، ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری آن را دو ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮی، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻬﺮی و والدین ساکن شهر شیرازﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ روش همبستگی پیرسون، شیراز در همه مولفه های تعریف شده نشان داد هیچ یک از گویه های مشارکت کودکان، چارچوب قانونی همیار کودک، استراتژی جامع حقوق کودکان در شهر، واحد حقوق کودکان یا مکانیسم های هماهنگ، ارزیابی و سنجش تاثیر قوانین بر کودکان، بودجه کودکان، گزارش از وضعیت کودکان شهری، شناخت حقوق کودکان و حمایت مستقل از کودکان دارای میانگین 3 و بالاتر نبوده و این امر نشان می دهد، به طورنسبی، شهر شیراز از لحاظ اصول شهر همیار کودک در وضعیت مطلوب قرار ندارد. همچنین تحلیل صورت گرفته براساس مدل رگرسیون چند متغیره، در شهر شیراز، شاخص شناخت حقوق کودکان به عنوان مهمترین و موثرترین متغیر پیش بینی کننده شهر همیار کودک با ضریب 0.426 در بالاترین رتبه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the implementation process of Hamiyar Mozada City (Cfc) case study: Shiraz city

نویسندگان [English]

  • Azade Hajizade 1
  • Rahim Sarvar 2
  • Abdolreza Farajirad 3
1 Islamic Azad University, Department of Science and Research, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Unit, Department of Geography and Urban Planning, Iran
3 Islamic Azad University, Science and Research Unit, Department of Political Geography, Iran
چکیده [English]

The concept of a child-friendly city is based on a system that pays attention to children's rights and reflects policies, laws, programs and budgets based on the needs of children in today's cities. The Children's Aid Centers project was established by the United Nations Children's Fund (UNICEF) and the United Nations Human Settlements Program (Habitat) in 1996. The aim of this plan was to implement the Convention on the Rights of the Child at a level where children can have the greatest impact. In this regard, the present research has been carried out with the aim of realizing the process of Hamiyar Children's City in Shiraz city. The research method of this article is descriptive and analytical in a parallel way, gathering information and data through a questionnaire, and its statistical community is made by two groups of city managers. It consists of specialists and city experts and parents living in Shiraz city. Relying on Pearson's correlation method, Shiraz showed that in all the defined components, none of the items of children's participation, the legal framework of the child assistant, the comprehensive strategy of children's rights in the city, the children's rights unit or coordinated mechanisms, evaluating and measuring the impact of laws on Children, children's budget, report on the status of urban children, recognition of children's rights and independent protection of children did not have an average of 3 or higher, and this shows that, relatively, Shiraz city is not in a favorable situation in terms of the principles of the child support city. Also, the analysis based on the multivariable regression model, in the city of Shiraz, the index of knowledge of children's rights as the most important and effective predictor variable of the city of Hamiyar is the highest with a coefficient of 0.426.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Hamiyar Child City
  • Children's Rights Convention
  • Children's Rights
  • Shiraz