نقش جریان محصولات زراعی در پیوندهای روستا - شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دزفول)

نویسندگان

1 دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه جغرافیا

3 دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا

چکیده

انتقال محصولات کشاورزی– زراعی، از نواحی روستایی به بازارهای شهری، نقشی کلیدی در افزایش مقیاس پیوندهای روستا- شهری دارد. شهر دزفول، از طریق تامین تسهیلات مربوط به بازاریابی و دیگر زیرساخت های لازم برای انتقال محصول به بازار، موجب ارتباط و اتصال روستاهای منطقه با بازارهای محلی، ملی و حتی بین المللی شده است. البته نتایج پژوهش نشان داد که روستاهای منطقه از نظر حجم ارسال محصول به بازار محلی و ملی با یکدیگر متفاوت هستند. به گونه ای که در برخی، حجم ارسال محصول به بازار محلی بیش از بازار ملی است و در برخی دیگر عکس این قضیه صادق است. اما بررسی ها نشان داد که انتقال محصولات زراعی به بازارهای محلی و ملی اثر مثبتی بر برخورداری روستاییان از ارزش افزوده حاصل از این انتقال ندارد. به گونه ای که شاخص برخورداری روستاهای منطقه از خدمات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی در سطح روستا، نشان داد که افزایش درآمد حاصل از انتقال محصولات زراعی به بازار شهری نه تنها در سطح خدمات نقطه ای، بلکه در زمینه خدمات حوزه ای درجه اول و درجه دوم نیز عاملی در افزایش بهره مندی روستاییان از تسهیلات یاد شده نیست. به سخن روشن، میانگین درآمد روستاها، ارتباطی با بهره مندی آنها از خدمات در هر سه سطح نداشته و در موارد وجود اختلاف نیز، افزایش درآمد، عاملی در افزایش خدمات نبوده است. این امر، عدم تاثیر پارامتر درآمد حاصل از ارسال محصولات زراعی از سطح روستاهای منطقه را در ایجاد پیوندی مثبت و قوی با شهر در زمینه ی بهره مندی از خدمات اجتماعی و رفاهی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of crop flow in rural-urban linkages (case study: central part of Dezful city)

نویسندگان [English]

  • Esmat Karamifar 1
  • Soltani Moghadas 2
  • Mostafa Taleshi 3
  • SeyadRamin Ghafari 2
1 Student of Geography and Rural Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 geography group
3 Payam Noor University, Department of Geography
چکیده [English]

The transfer of agricultural products from rural areas to urban markets plays a key role in increasing the scale of rural-urban links. The city of Dezful has connected the villages of the region with local, national and even international markets through the provision of marketing facilities and other necessary infrastructure to transfer the product to the market. Of course, the results of the research showed that the villages of the region differ from each other in terms of the volume of sending products to the local and national markets. In some cases, the volume of sending products to the local market is more than the national market, and in others, the opposite is true. But the investigations showed that the transfer of agricultural products to local and national markets does not have a positive effect on the villagers' enjoyment of the added value resulting from this transfer. In such a way that the indicator of the enjoyment of economic, social and political services in the villages of the region showed that the increase in income from the transfer of agricultural products to the urban market not only at the level of point services, but also in the field of first-class and first-class regional services Second, it is not a factor in increasing the benefit of villagers from the mentioned facilities. To be clear, the average income of the villages has no relationship with their benefit from services at all three levels, and in cases where there is a difference, the increase in income has not been a factor in the increase in services. This shows the lack of impact of the income parameter from sending crops from the villages of the region in creating a positive and strong link with the city in the field of benefiting from social and welfare services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • پیوندهای روستایی - شهری
  • جریان محصولات زراعی
  • بخش مرکزی دزفول