بررسی آسیب ‌شناسانه ایرادات حاکم بر مطالعات شهر اسلامی

نویسندگان

جغرافیای شهری، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

با نظر به حجم عظیم مطالعات صورت گرفته در زمینه ی “شهرهای اسلامی” طی یکصد سال اخیر؛ تعدد، تنوع و گاهی تناقض و تشتت نتایج حاصل از این مطالعات از یک طرف، و لزوم پاسخگویی صحیح به بسیاری از سوالات بی پاسخ موجود در این زمینه، از طرف دیگر؛ و همچنین ضرورت اقدام اصولی در راستای تدوین مبانی نظری شهر اسلامی؛ آسیب شناسی مطالعات و پژوهش های سابق و استخراج نقاط قوت و ضعف این مطالعات را، ضرورتی انکارناپذیر کرده است، تا علاوه بر مرتفع کردن بخشی از مسائل فوق، با کمک به ارتقاء کیفی تحقیقات، پژوهش گران محترم را در فعالیت های آتی در این زمینه یاری کند. بر همین مبنا، پژوهش حاضر در نظر دارد، با هدف زمینه سازی برای تدوین مبانی نظری شهر اسلامی، و با روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی، اقدام به بررسی محتوای منابع موجود و در دسترس در زمینه مطالعات شهر اسلامی کرده و به تبیین و تحلیل آسیب ها و ایرادات مترتب بر این مطالعات بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological examination of the defects governing Islamic city studies

نویسندگان [English]

  • Keramatolah Ziari
  • Ahmad Poorahmad
  • Hosseini Hataminejad
  • Behzad Omranzasde
Urban Geography, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Considering the huge volume of studies conducted in the field of "Islamic cities" during the last hundred years; The multiplicity, variety, and sometimes contradiction and confusion of the results of these studies on the one hand, and the need to correctly answer many unanswered questions in this field, on the other hand; and also the necessity of principled action in order to compile the theoretical foundations of the Islamic city; The pathology of previous studies and researches and extracting the strengths and weaknesses of these studies has become an undeniable necessity, in addition to solving some of the above problems, by helping to improve the quality of research, respected researchers in future activities in this field. to help Based on this, the present research aims to lay the groundwork for developing the theoretical foundations of the Islamic city, and with a descriptive-analytical and documentary method, to investigate the content of existing and available sources in the field of Islamic city studies and to explain and analyze To address the damages and defects resulting from these studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic city
  • studies of Islamic city
  • theoretical foundations of Islamic city
  • faults and damages